RELIZES

2017. gada augustā Tukuma novada Dome saņēma Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta vēstuli, kurā minēts, ka Valsts kontroles ieskatā pašvaldība, saņemot ziedojumus un pārskaitot tos ziedojuma līgumos norādītajam mērķim – biedrībām, klubiem, fondiem –, ir pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktos ziedojumu saņemšanas un ziedošanas ierobežojumus.Pašvaldība Valsts kontroles vēstulē minētajam nepiekrīt.

2016. un 2017. gadā pašvaldība ir saņēmusi 34 ziedojumus no juridiskām personām, un konkrētie mērķi norādīti noslēgtajos ziedojuma līgumos vai maksājuma uzdevumā. Ziedojuma mērķi ir iedalāmi divās grupās – ziedojumi, kas saņemti ar norādi pašvaldības funkciju veikšanai, piemēram, Tukuma novada pašvaldības svētkiem, pašdarbnieku kolektīvu atbalstam, aktivitātēm Tukuma jauniešu centrā un pirmsskolas izglītības iestādēs, un ziedojumi, kas saņemti biedrību, klubu, fondu atbalstam.

Ziedojuma līgumi tika slēgti, pamatojoties uz biedrību un nodibinājumu darbības mērķiem2 , kas aprakstīti organizāciju statūtos un apliecina to, ka konkrētās atbalstāmās organizācijas darbība ir vērsta uz Tukuma novada iedzīvotāju publiskajām vajadzībām, piemēram, pasākumu nodrošināšanu, novada iedzīvotāju veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanu, jauniešu un citu sabiedrības locekļu iesaisti dažādās sporta aktivitātēs, palīdzības sniegšanu Tukuma novada iedzīvotājiem – sociāli mazaizsargātajām personām (bāreņiem, personām ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, bijušiem ieslodzītajiem u.c.) un pagasta ciemu iedzīvotājiem. Saņemtos ziedojumus pašvaldība pārskaitījusi ziedojuma līgumos norādītajām organizācijām.

Visi saņemtie ziedojumi ir izlietoti atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā “gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)”, 5. punktā “rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)” un 6. punktā “nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu” minēto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

Tā kā ziedojumi tika saņemti konkrētu sabiedriski nozīmīgu mērķu realizēšanai, tostarp biedrību, klubu, fondu darbības atbalstam, patiesie labuma guvēji no saņemtajiem ziedojumiem ir sabiedrība – Tukuma novada iedzīvotāji.

Vēstulē Valsts kontrole norādījusi arī to, ka Dome, pieņemot ziedojumus, ir pārkāpusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešo daļu.

Arī šim Valsts kontroles norādījumam pašvaldība nepiekrīt, jo administratīvās apgabaltiesas 2013. gada 21. marta spriedumā3 ietvertie Tiesas konstatējumi un secinājumi pierāda, ka likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešajā daļā ir noteikti gadījumi, kādos veidos valsts vai pašvaldību institūcija ir tiesīga pieņemt ziedojumus un citāda veida mantisko palīdzību, savukārt 14. panta otrajā daļā ir noteikti tieši ierobežojumi amatpersonām un koleģiālām institūcijām ziedojumu pieņemšanai publiskām vajadzībām. Spriedumā Tiesa norāda, ka “no likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta otrajā daļā iekļautās tiesību normas teksta neizriet, ka koleģiāla institūcija būtu ierobežota pieņemt ziedojumus publiskām vajadzībām, ja tiek nodrošināta tiesību normā paredzēto nosacījumu ievērošana – proti, ja ziedojuma pieņemšana neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju”.4

Vēstulē Valsts kontrole ir norādījusi uz vairākām juridiskām personām, kuras veikušas ziedojumus un ar kurām Domei ir arī cita veida saistības.

Vēlamies paskaidrot, ka lēmumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu juridiskām personām tiek pieņemti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Dome regulāri veic publiskā iepirkuma procedūras par dažādu preču piegādi, pakalpojumu un būvdarbu veikšanu. Iepirkuma procedūras tiek rīkotas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, un Valsts kontrole nav konstatējusi pierādījumus tam, ka ar ziedojumu pieņemšanu tiktu ietekmēts lēmums par labu ziedotājam. Līdz ar to nav pierādīts Valsts kontroles apgalvojums, ka, pieņemot ziedojumus, pašvaldība pārkāpj likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešās daļas noteikumus.

Dome ir rīkojusies atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz juridisku personu ziedojumiem. Ziedojumi pārskaitīti atbilstoši ziedojuma līguma mērķiem, tādējādi apmierinot Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju publiskās vajadzības. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas” 10. panta pirmā daļa nav pārkāpta.

 


1. Likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešā daļa, Publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. panta pirmā daļa.

2. Atbilstoši publiskajā datubāzē www.lursoft.lv publicētajai informācijai.

3. Spriedums ir stājies spēkā 2013. gada 21. martā, pieejams: https://tiesas.lv/Media/Default/Admin.tiesu%20spriedumi/Admin.apg.tiesas%20spriedumi/marts/21.03.2013/AL_2103_apg_AA43-0386-13_8.pdf 

4. Sprieduma [4.1.1.] 2., 3. rindkopa.