Izstrādāts pārvaldes darbības plāns 2016.gadam.

7.martā abos pagastos notika iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunāja komunālās saimniecības jautājumus.
Pašvaldības ceļus greiderē SIA „Komunālserviss TILDe”, tiek laboti ceļa iesēdumi, caurtekas. Uzsākti remontdarbi īres dzīvokļos.
Kultūra un sports
5.martā senioru ansamblis „Mežezers” viesojās Dursupē, kur deju kopa „Sarma” svinēja 15 gadu jubileju. 7. un 21.martā notika Veselības vingrošana Zentenes kultūras namā.

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: 02.05.2016. - 02.06.2016.
Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 1.kārtā: 373 364,85 EUR.

Komunālā saimniecība

SIA „Komunālserviss TILDe” greiderē pārvaldes ceļus, labo tajos izveidojušos bojājumus. Tiek pārņemti darbā strādnieki, kurus nodarbinās abu pagastu teritoriju labiekārtošanā un kapu apsaimniekošanā.
Projekti
Notikušas tikšanās ar partnerību „Kandavas partnerība” un „Laukiem un Jūrai” vadošajiem speciālistiem, kuri iepazīstināja ar nākamā plānošanas perioda projektu iespējām, finansējuma apmēriem, nosacījumiem un projektiem izvirzītajām prasībām.

12.03. pl.20.00Sieviešu dienai veltīts pasākums “Tu man puķe sarkanā...” Sēmes tautas namā. Papildus informācija afišās vai zvanot pa tālr.27842650

19.03. pl.13.00 Senioru pēcpusdiena “Mēs tikāmies martā...” Zentenes kultūras namā. Papildus informācija afišās vai zvanot pa tālr.27842650
27.03. pl.12.00 Pavasarīga jautrošanās brīvā dabā Pie Zentenes kultūras nama un Sēmes Meža takā. Papildus informācija afišās vai zvanot pa tālr.27842650
Visu mēnesi Fotogrāfiju izstāde “2015.gada skaistākos mirkļus atceroties” Zentenes kultūras nams Izstādē apskatāmas 2015.gada Sēmes un Zentenes pagastos notikušo kultūras, sporta u.c.izklaides pasākumu fotogrāfijas, kā arī tās fotogrāfijas, kuras pagasta iedzīvotāji atnesa 2015.gada nogalē.
Visu mēnesi S.Tišleres darbu izstāde Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, kultūras nama pasākumu laikā, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.27842650
Visu mēnesi Tukuma tēlotājmākslas studijas (vad.I.Brīniņa) darbu izstāde- Klusā daba (Rudens) Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā
09.04. Senioru ansambļa “Mežezers” 15 gadu jubilejas pasākums Zentenes kultūras namā. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650

Komunālā saimniecība
Tiek tīrīts sniegs uz pašvaldības ceļiem. Ar SIA „Komunālserviss TILDe” noslēgts līgums par abu pagastu teritoriju labiekārtošanu un kapu apsaimniekošanu.
Beidzies iepirkums (identifikācijas Nr.SZPP-2015/3 un 2015/4) sniega tīrīšanas darbiem pārvaldes teritorijā 2016.gadam. Uzvarētāji:
1. Sēme, Birztala, Plieņi - 20,43 km, sniegu tīra SIA „Jūraskalns” tālrunis saziņai – 20170309,
2. Kaive, Cerība – 23,41 km, sniegu tīra SIA „Vārpa” tālrunis saziņai – 29433326,
3. Rideļi, Brizule - 15,3 km, sniegu tīra z/s „Vecvagari” tālrunis saziņai – 26324238,
4. Zentene, Dzirciems, Rindzele, Jaunpļavas – 26,5 km, sniegu tīra SIA „Komunālserviss TILDe”, tālrunis saziņai 28303093.