Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.

Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;

12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;

16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;

17) veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;

18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;

19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

20) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

21) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

22) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.


Tukuma novada Dome


L.Ratniece TND  Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

Pārvaldes sekretāre: 63122231; 29288876, 80205111 (bezmaksas),  fakss 63107243

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

www.tukums.lv

Rekvizīti

Tukuma novada Domes bankas konta rekvizīti:
Reģ.Nr. 90000050975
A/S "Swedbank"
Kods HABALV22
Konta Nr. LV17HABA0001402040731

Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:
- Swedbank AS, konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1,
- SEB banka AS, konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 1880 3,
- DNB banka AS, konta Nr. LV12 RIKO 0002 0132 1752 6,
- Citadele AS, konta Nr.LV58 PARX 0001 3960 6000 3

Dabas resursa nodokļa samaksai - LV35 HABA 0551 0264 1074 1
Kontu ziedojumu ieskaitīšanai - LV63 HABA 0551 0190 7286 6

Domes paraksta tiesības:

- Tukuma novada Domes priekšsēdētājam ĒRIKAM LUKMANAM,
- vietniekam AIVARAM VOLFAM, 
- izpilddirektoram MĀRIM RUDAUS-RUDOVSKIM.

 

 Darba laiks

Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laiki:
(ieeja no Šēseles ielas)
pirmdienās no 8.00 līdz 18.00
otrdienās no 8.00 līdz 17.00
trešdienās no 8.00 līdz 17.00
ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00
piektdienās no 8.00 līdz 16.00
Apmeklētāju pieņemšanas centra tālruņi: 63122707; 26603299

Domes administrācijas (speciālistu) pieņemšanas laiki:
pirmdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00
ceturtdienās no plkst.8:00 līdz plkst. 12:00 

Domes priekšsēdētāja pieņemšanas laiki:
pirmdienās no pl.14.00-18.00

Priekšsēdētāja vietnieka pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no pl.14.00 -18.00
Ceturtdienās no pl.13.00-17.00 

Izpilddirektora pieņemšanas laiki:
pirmdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00
ceturtdienās no plkst.13:00 līdz plkst. 17:00

Kases darba laiki:

Pirmdiena  9.00-11.00; 13.00 - 18.00

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena  8.00 - 11.00; 13.00 - 16.00

Piektdiena 8.00 - 11.00; 13.00 - 16.00

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana:
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu ielā 4 (ieeja no Šēseles ielas)
pirmdienās no 8.00 līdz 18.00
otrdienās no 8.00 līdz 17.00
trešdienās no 8.00 līdz 17.00
ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00
piektdienās no 8.00 līdz 16.00
Tālruņi: 63122707; 26603299

 

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības laukums10, Tukums, LV -3101
Tālruņi: 63122525; 26600643, fakss 63132899

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.">

Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka iedzīvotāji dokumentus var pieprasīt arī elektroniskā veidā www.latvija.lv

 

Darba laiki:
Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00
Trešdienās 8.00 - 17.00

Ceturtdienās 8.00 - 17.00
Piektdienās 8.00 - 16.00

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 13.00 - 18.00
Otrdienās 8.00 - 12.00
Trešdienās 8.00 - 12.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00
Piektdienās 8.00 - 12.00

IMG 9868 Medium

 IMG 9873 MediumIMG 9878 Medium

Tukuma novada Domes struktūras shēma

Tukuma novada Domes padotībā atbilstīgi apstiprinātajam nolikumam ir šādas iestādes:

Tukuma novada Domes administrācija

Tukuma novada bāriņtiesa

Tukuma Raiņa ģimnāzija;

Tukuma 2.vidusskola;

Tukuma 3.pamatskola;

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola;

Džūkstes pamatskola;

Irlavas vidusskola;

Zemgales vidusskola;

Tumes vidusskola;

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola;

Tukuma 2.pamatskola;

Tukuma internātpamatskola;
Pūres pamatskola;

Dzirciema internātpamatskola;

Sēmes sākumskola;

Tukuma Mūzikas skola;

Tukuma Sporta skola;

Tukuma Mākslas skola;

Tukuma pilsētas Kultūras nams;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija"

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons"

Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”;

Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”;

Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”;

Tukuma bibliotēka;

Irlavas bērnunams - patversme;

Tukuma novada Izglītības pārvalde;

Tukuma muzejs;

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde;

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde;

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde;

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde;

Tumes un Degoles pagastu pārvalde