01 Projekts “NVO kā spēcīgs instruments Eiropas nākotnes stiprināšanai” (NGOs as a powerful tool for strengthening Europe’s future)

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) izsludinātajā atklātā projekta konkursa 2.darbības “Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība” 2.1.apakšaktivitātē “Pilsētu sadraudzība” tika īstenots Tukuma novada Domes projekta iesniegums “NVO kā spēcīgs instruments Eiropas nākotnes stiprināšanai” (NGOs as a powerful tool for strengthening Europe’s future). Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu un savstarpēju saprašanos starp Eiropas valstu dalībniekiem tādējādi vairojot iedzīvotāju solidaritāti un rodot jaunas, inovatīvas idejas Eiropas savienības nākotnes stiprināšanai.

ES Projekts rozu svetkosES programmas “Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) izsludinātajā atklātā projekta konkursa 2.darbības “Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība” 2.1.apakšaktivitātē “Pilsētu sadraudzība” ir apstiprināts Tukuma novada Domes projekta iesniegums “NVO kā spēcīgs instruments Eiropas nākotnes stiprināšanai” (NGOs as a powerful tool for strengthening Europe’s future). Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu un savstarpēju saprašanos starp Eiropas valstu dalībniekiem tādējādi vairojot iedzīvotāju solidaritāti un rodot jaunas, inovatīvas idejas Eiropas savienības nākotnes stiprināšanai.

Straumes majas SapulceProjekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros 16.maijā notika daudzdzīvokļu mājas “Straumes”, Jaunsātu pagastā iedzīvotāju sapulce, kurā ēkas iemītnieki tika informēti par iespēju atjaunot dzīvojamo namu, izmantojot energoefektivitātes līgumu (EPC), kuru noslēdz ar kompāniju, kas veic kompleksu mājas atjaunošanu, nodrošinot līdz 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.

eraf
Tukuma novada Dome 2009.gada 2.septembrī noslēdz vienošanos Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/007/004 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā” ieviešanu.

eraf

Tukuma novada Dome 2009.gada 2.septembrī noslēdz vienošanos Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/007/004 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā" ieviešanu.

eraf

Tukuma novada Dome 2009.gada 2.septembrī noslēdz vienošanos Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/007/004 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā" ieviešanu.

erafTukuma pilsētā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošana. Vienošanās ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošanu parakstīta 2009.gada 21.aprīlī (Vienošanās Nr. L-VPA-09-0002).

erafTukuma pilsētā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošana. Projekta Vienošanās Nr.L-VPA-09-0002 noslēgta ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. Šis projekts paredz attīstīt Tukuma pilsētas velotūrismu, izbūvējot 8 veloceliņu posmus. Veloceliņu tīkls 11,33 kilometru garumā savienos Tukuma pilsētas tūrisma, kultūras un atpūtas objektus. Projekta ilgums ir 30 mēneši - no 2009.gada aprīļa līdz 2011.gada oktobrim.

 eraf

 

Projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” ietvaros 2009.gada septembrī uzsākta bērnudārza būvniecība M.Smilšu ielā 14 pēc „Dreiliņi – 2” tipveida būvprojekta. Būvdarbu līgums tika noslēgts 2009.gada 29.septembrī ar SIA «Mūsu Māja» un līguma izpildes termiņš sākotnēji tika noteikts 2010.gada 1.augusts.

2010.gada martā ar būvdarbu veicēju noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz š.g. 1.septembrim sakarā ar bargo ziemu, kad nebija iespējams veikt zemās temperatūras dēļ, kā arī zemās būvdarbu kvalitātes dēļ.

Maijā nācās otrreiz pagarināt līguma gala termiņu līdz 31.oktobrim. Tukuma novada Domei kā Pasūtītājam kvalitāte ir noteikta par prioritāti. Būvobjekta pastiprinātai uzraudzībai ir piesaistīti divi būvuzraugi un noslēgts projekta vadības līgums, ir noteikti strikti starptermiņi, lai stingrāk kontrolētu darbu izpildes grafiku un kvalitāti.

Vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” īstenošanu noslēgta 2009.gada martā. ERAF projekta ieviešanas termiņš ir 2010.gada 31.oktobris.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Ls 970 589 apmērā un tam piešķirta valsts budžeta dotācija Ls 51 384. Pārējais finansējums paredzēts pašvaldības budžetā.

 

Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.