TUKUMA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2033.GADAM

Lēmums "Par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam izstrādes uzsākšanu"

Lēmums par Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam gala redakcijas apstiprināšanu

Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam (gala redakcija)

Pielikums Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2033.gadam - Pārskats par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā


TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011. - 2023.GADAM

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2015.-2021.GADAM

Lēmums par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu 

Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam 

24.11.2016. Aktualizēts Rīcības plāns (RP 2016.1)

24.11.2016. Aktualizēts Investīciju plāns (IP 2016.5),
- Investīciju plāna pielikums Nr.1. (SAM projekta idejas)
- Investīciju plāna pielikums Nr.2. (veiktās izmaiņas IP)

Pielikums

Paziņojums par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai pieejams šeit.


TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PĀRSKATI 

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.- 2015.gadu

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 2013.gada pārskats 
Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas  2012.gada pārskats

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas  2011.gada pārskats

Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2015.gada pārskats

Pielikums Rīcības plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress

Pielikums Investīciju plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress

 


PĀRĒJIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSĪBAS DOKUMENTI

Tukuma novada Pārtikas stratēģija 2015.-2020.gadam

Tukuma pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2011.-2020.gadam

Tukuma novada sabiedrības veselības veicināšanas stratēģija līdz 2023.gadam 


PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN AĢENTŪRAS ATTĪSĪBAS DOKUMENTI

Tukuma muzeja darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam 

Durbes pils muzeja darbības un attīstības startēģija 2016.-2023.gadam

Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" darbības attīstības stratēģija 2014.-2017.gadam 

Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" gada pārskati:
2015.gads
2014.gads
2013.gads 
2012.gads 


SPĒKU ZAUDĒJOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Tukuma novada integrētā attīstības programma 2011.- 2017.gadam

Pielikumi

Kartes

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības un Investīcijas plāns 2015 - 2020.gadam

Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns

22.12.2015. Investīciju plāns (Kods 2015.)

28.01.2016. aktualizēts Investīciju plāns (2016.1) un Investīciju plāna pielikums (SAM projektu idejas)

28.04.2016. Investīciju plāns (kods 2016.2) un Investīciju plāna pielikums (SAM projektu idejas)

Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam

        - 22.12.2015. Rīcības plāns

        - 25.08.2016.Investīciju plāns(kods 2016.4) unInvestīciju plāna pielikums(SAM projektu idejas)


SPĒKU ZAUDĒJOSIE TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

1.sējums.Paskaidrojuma raksts.

2.sējums.Grafiskā daļa
                   Tukuma pilsēta
                    Plānotā atļautā izmantošana
                    Esošā izmantošana                  

                    Pilsētas topogrāfiskā karte

                    Tukuma novads
                     Plānotā atļautā izmantošana
                     Esošā izmantošana
                     Novada topogrāfiskā karte

  
3.sējums.Apbūves noteikumi.

Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", kas izdarīti sakarā ar Euro ieviešanu. 

4.sējums.Pārskats.

Lēmumi un publikācijas