Oktobrī pārvalde sāk gatavot 2018. gada budžetu, kas pirmo reizi Tukuma novada Domē jāaizstāv novembra sākumā.
Darbinieki apgūst jauno lietvedības programmu NAMEJS CITY.
Tukuma novada Domei iesniegti pieteikumi par Tukuma novada Atzinības raksta pasniegšanu 18. novembrī, kā arī ieteikts sveikt divus uzņēmējus Domes rīkotajā Uzņēmēju dienas pasākumā.

26.novembrī Mirušo piemiņas diena Pūres pagasta kapsētās.

Aizdegsim sveču liesmiņas un pieminēsim Mūžībā aizgājušos.

Septembra mēnesis sākas ar 1. septembri pārvaldes teritorijā esošajās izglītības iestādēs - Pūres pamatskolā, PII “Zemenīte”, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālē un Dzirciema internātpamatskolā.

Kopā ar Tukuma novada Domes administrācijas speciālistiem apsekoti visi pašvaldības dzīvokļi.

Pārvaldes vadītāja tikusies ar Lamiņu romas katoļu baznīcas priesteri Ingmāru Zvirgzdiņu, lai pārrunātu un rastu risinājumu Lamiņu kapu apsaimniekošanā. Tikšanās reizē ar SIA “Meliorceltnieks” un SIA “Veismaņi” vadību runāts par pašvaldības ceļa “Krodznieki-Galenieki” un “Auziņas-Lubiņas” uzturēšanu. Tukuma novada Domes Satiksmes organizācijas un kustību drošības komisijā tika apspriesti un pieņemti lēmumi par jaunu ceļa zīmju izvietošanu uz pašvaldības autoceļa “Krodznieki-Gelenieki”, “Auziņas-Lubiņas” un Zemeņu ielā, kā arī vēl daži ierosinājumi no Pūres pagasta iedzīvotāja par satiksmes drošību. Abos pagastos notikušas konsultatīvās padomes sēdes, kurās piedalījās esošie konsultatīvās padomes locekļi, iedzīvotāji, kuri vēlas darboties jaunajā konsultatīvajā padomē, piedalījās Tukuma novada Domes deputāti, iestāžu vadītāji, biedrību pārstāvji. Pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” pārrunāta turpmākā sadarbība un plāni (par kopienas centriem, remontdarbiem utt.).