Pārvaldē norit ikdienas darbi, lai paveiktu 2017.gada budžetā plānoto. Visi struktūrvienību vadītāji un pārvalde izstrādā 2018.gada budžetu. Pirmā budžeta aizstāvēšana 1.novembrī.
Pārvaldē Latvijas valsts ceļu speciālists veica auditu par pašvaldības ceļu fonda izlietojumu un ceļu apsaimniekošanu. Pārbaudē pārkāpumi nav konstatēti, saņemts pozitīvs atzinums.

Uzsāktas skolas gaitas jaunajā mācību gadā un Zinību diena aizvadīta visās trijās izglītības iestādēs – PII “Pienenītē”, Džūkstes pamatskolā un Zemgales vidusskolā. 1. septembrī 1.,5.,9.klases skolēni un pedagogi Latvijas simtgadei veltītajā parkā pie Džūkstes Biedrību nama, iestādīja

10 ceriņus. Katrs ceriņš veltīts pasakai un A.L.Puškaiša piemiņai (2.septembrī dzimšanas diena). 17.septembrī Slampes kultūras pilī satikās trīs mākslas – mūzika, dzeja un glezna. Latvijas simtgadei veltītajā parkā katras mākslas pārstāvji iedēstīja vienu koku. Mākslas cienītāji iestādīja ceriņus.

 

Pārvaldē
Maija mēnesis, ļoti aktīvs un lieliem darbiem bagāts. Uzsākta Lauku atbalsta dienesta projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā” realizācija. Slampes pagastā pārbūvēs autoceļus Jelgava-Tukums un Kalnāji-Minsteri; Džūkstes pagastā: Baltiņi - Grauzde un Jaunzemji - Grauzde, Džūkstes pagastā uzsākti autoceļa Džūkste - Pienava remontdarbi. Iesniegti divi LEADER projekti projektu konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" - “Brīvdabas trenažieri un sporta aprīkojums Pienavā” un “Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana”. Džūkstē un Lanceniekos savākti un izvesti lielgabarīta atkritumi (Pienavā, Slampē, Ozolniekos tos izveda jau aprīlī). Uzsākta zāles pļaušana. Džūkstē turpinās remontdarbi kopienas centram “Aptiekas māja”. Notikuši dažādi kultūras pasākumi.

 

Pārvaldē
Aprīlis tīrības mēnesis un amatierkolektīvu skatu laiks. Dejotājiem skate notika Slampes kultūras pilī un rezultāti ir zināmi, bet amatierteātra skates sāksies mēneša pēdējā sestdienā Džūkstes kultūras namā. Divi kolektīvi aprīlī nosvinēja 30.darbošanās gadu jubilejas.
Pārvaldē notiek plānotie ikdienas darbi saskaņā ar budžetu.
Slampes un Džūkstes pagastos veikti, ceļu greiderēšanas darbi. Notikusi tikšanās saistībā ar lauku ceļu remontu LAD projektu ietvaros, kas notiks šogad Slampē un Džūkstē.

 
Pārvaldē
Marts rosīgs mēnesis visās jomās – daudz pasākumu kultūras dzīvē un saimnieciskajā jomā. Abos pagastos notikušas iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunāti 2016.gada darbi un plānotais 2017.gadā. Apspriesti saimnieciskie jautājumi kopā ar SIA “Komunālserviss TILDe” un informācija par koģenerācijas stacijām. Iedzīvotāji aicināti apskatīt, iepazīties ar koģenerācijas staciju, tās darbību. Lielajā talkā 22.aprīlī - nolēma talkot kapos. Pienavas ciemā notikusi “Austrumu mājas ” kopsapulce par apsaimniekošanas darbiem un talku.
Visaktuālākais jautājums martā ir valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis. Laika apstākļi pieļauj Slampes un Džūkstes pagastos veikt ceļu greiderēšanu. Izvesti lielgabarīta sadzīves atkritumi no pašvaldības īpašuma “Mieriņi”. Uzsākta parku un kapu teritoriju sakopšana.