Tukuma novada Dome 2011.gada 12.jūlijā pl.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko šādu nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1.       „Pienavas katlu māja", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, kas sastāv no zemes gabala kopējo platību 1,29 ha un katlu mājas ar kopējo platību 381,80 m². Sākumcena Ls 6 700,-.

Izsoles noteikumi

2.       „Baltais mežs", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, kas sastāv no meža zemes 66 ha kopplatībā. Sākumcena Ls 120 000,-.

Izsoles noteikumi

Īpašumus var apskatīt darba dienās to atrašanās vietās, iepriekš zvanot uz Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Džūkstes pakalpojumu centru pa tālruni 63154660.

 Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes telpās 109.kabinetā darba laikā.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā ir jāsamaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 10,-.