Tukuma novada Dome 2015.gada 14.aprīlī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas otro atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

automašīna Honda HR-V, reģistrācijas Nr.GE 2588, 2003.gads, sākumcena EUR 1900,00. Apskate darba dienās, iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 26430536 (S.Rabkeviča).
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē 315.kabinetā darba laikā līdz 2014.gada 14.aprīlim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 190,00 un dalības maksa EUR 10,00.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2015.gada 3.martā plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas otro atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

automašīna Ford Mondeo, reģistrācijas Nr.FD 866, 2004.gads, sākumcena EUR 405,00. Apskate darba dienās SIA „Formula Serviss", iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 29282886 (I.Ansons).
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 40,50 un dalības maksa EUR 10,00.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2015.gada 14.aprīlī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma Pils ielā 3-4, Tukumā, Tukuma novadā nedzīvojamo telpus Nr.1, telpu grupā 001 ar kopējo platību 30,0 m2 nomas tiesību izsoli. Sākuma cena 2,40 euro/m2 bez PVN mēnesī.

Apskate, iepriekš zvanot uz Tukuma novada Domi darba laikā pa tālruni 26001624.
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē 315.kabinetā darba laikā līdz 2014.gada 14.aprīlim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā dalības maksa 10,00 euro un izsoles nodrošinājums 200,00 euro.

Izsoles noteikumi

1.) 2015.gada 6.janvārī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – neapdzīvojamo telpu Ed.Veidenbauma ielā 1-29A, Tukumā, Tukuma novadā, ir ieguvusi Dzidra Krēvica.

2.) 2015.gada 6.janvārī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – dzīvokli Kandavas ielā 24-1, Tukumā, Tukuma novadā, ir ieguvis Gatis Lazdiņš.

SIA „ Komunālserviss TILDe" 2015. gada 23. martā, plkst.14.00 Pasta ielā 1a, Tumē, Tukuma novadā SIA „ Komunālserviss TILDe" grāmatvedības kabinetā, rīko kustamās mantas – automašīnas VW Passat Variant izsoli.
Izsoles noteikumi

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:
- „Atpūtas"-5, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 900 0284 – sākumcena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 27.03.2015. plkst. 10-00;
- „Atpūtas"-2, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 900 0283 – sākumcena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 27.03.2015. plkst. 12 00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 13.03.2015. plkst.16-00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021348.

Tukuma novada Dome 2015.gada 7.aprīlī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Katlu māja", Zentenes pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 2900,00 euro.

Apskate, iepriekš zvanot Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītājai S.Rabkevičai, mob. tālr. 26430536.
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2015.gada 7.aprīlim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 290,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2015.gada 6.janvārī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:
automašīna Ford Mondeo, reģistrācijas Nr.FD 866, 2004.gads, sākumcena EUR 810,00. Apskate darba dienās SIA „Formula Serviss", iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 29282886 (I.Ansons).
Izsoles noteikumi.
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 81,00 un dalības maksa EUR 30,00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu „Atpūtas"-1, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 900 0278 – sākumcena EUR 71.14, nodrošinājums EUR 7.11, izsole 27.03.2015. plkst. 14-00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 13.03.2015. plkst.16-00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021348.

1. 2014.gada 2.decembrī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu „Mežinieki", Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvusi Iveta Vaivoda.

2. 2014.gada 4.decembrī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu „Depo", Vaski, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis Rinalds Kalniņš.