Tukuma novada Dome 2013.gada 28.maijā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atkārtotu nekustamā īpašuma M.Parka ielā 36, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 4560,00.
Īpašumu var apskatīt darba dienās to atrašanās vietās, iepriekš zvanot pa mobilo tālruni 29104617.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 10,00. Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2013.gada 19.martā plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atkārtotu nekustamā īpašuma Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 1000,00.

Īpašuma apskate, iepriekš zvanot uz SIA „Jauntukums" pa tālruni 63120579.

Izsoles noteikumi.

2013.gada 19.martā rīkotajā izsolē nedzīvojamās telpas Spartaka ielā 11, Tukumā, ar kopējo platību 12,7 m2, kadastra Nr.9001 001 0390 001 060, nomas tiesības ir ieguvusi Ligita Jermolajeva.

2013.gada 19.martā izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – viendzīvokļa dzīvojamo ēku Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā ir ieguvis Viktors Zinovjevs.

Nekustamā īpašuma M.Parka ielā 36 Tukumā, izsole notiks 2013.gada 19.februārī, plkst. 15:00, Tukuma novada Domes ēkā Talsu ielā 4, Tukumā,  Sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome informē, ka pašvaldība iznomā šādas nedzīvojamās telpas:
- Tidaholmas ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 18,0 m2 (telpa Nr.8, ēkas otrajā stāvā, saskaņā ar 27.08.2004. tehniskās inventarizācijas lietu Nr.1102, būves kadastra apzīmējums 9001 004 0768 001);
- „Gobās", Zentenē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 20,2 m2 (telpa Nr.3 5,9 m2 platībā, Nr.4 14,3 m2 platībā, saskaņā ar 05.11.2012. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, būves kadastra apzīmējums 9096 002 0176 001).

Kontaktpersona: Tukuma novada Domes Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciālists Guntis Bondars, tālrunis 63107242

 Tukuma novada Dome 2013.gada 15.janvārī Talsu ielā 4, Tukumā, rīko šādu nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1. Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.15:00). Sākuma cena Ls 1200,-

Apskate, iepriekš zvanot uz SIA „Jauntukums" pa tālruni 63120579. Izsoles noteikumi

2. „Pievildiņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.16:00). Sākuma cena Ls 4300,-. Izsoles noteikumi

3. „Mazpurviņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.16:00). Sākuma cena Ls  3300,00,-. Izsoles noteikumi

Apskate, iepriekš zvanot uz Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldi pa tālruni: 63154869.

Tukuma novada Dome informē, ka pašvaldības īpašuma - nedzīvojamās telpas Spartaka ielā 11, Tukumā, (telpa Nr.29 ēkas pirmajā stāvā, saskaņā ar 21.10.1997. inventarizācijas lietu Nr.2141) ar kopējo platību 12,7 m2 nomas tiesību izsole notiks 2013.gada 19.martā plkst. 15:30 Tukuma novada Domē, Tukumā, Talsu ielā 4, Konferenču zālē.
Publicējamā informācija par nomas objektu


NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMS

2012.gada 21.septembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – piecas cirsmas nekustamajā īpašumā „Mēdumi", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvuši:

1. Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums SIA „LATSIN" : cirsmas Nr.2 (izcērtamais apjoms 770 m³) un Nr.5 (izcērtamais apjoms 311 m³);

2. SIA „LASKANA - LOGISTIC" cirsmas Nr.1 (izcērtamais apjoms 387 m³), Nr.3 (izcērtamais apjoms 552 m³) un Nr.4. (izcērtamais apjoms 825 m³).

2013.gada 15.janvāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu ir ieguvuši:

1. Dana Bataraga nekustamo īpašumu „Pievildiņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā;
2. Elmārs Muižnieks nekustamo īpašumu „Mazpurviņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā.

Tukuma novada Dome 2012.gada 21.septembrī pl.11.00 Tukuma novada Domes Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko pašvaldības kustamās mantas - piecu cirsmu nekustamajā īpašumā "Mēdumi", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā izsoli.