Drukāt

T2vTukuma novada Dome un Tukuma Izglītības pārvalde ir iepazinusies ar Tukuma 2. vidusskolas padomes un vecāku biedrības 2019. gada 8. oktobra Atklātās vēstules jautājumiem un sniedz atbildes:

1., 2. un 3.jautājumi

Lūdzam konkrēti iepazīstināt Tukuma 2.vidusskolas padomi un vecāku biedrību ar skolas renovācijas darbu uzsākšanas plānu.

Kāds ir plāns, ja renovācijas darbus neizdosies uzsākt atbilstošā laikā, lai varētu piesaistīt ES finansējumu? Kura ir atbildīgā persona, kas strādā pie šī plāna realizācijas?

Kas konkrēti tika un tiek darīts, lai šī situācija tiktu kontrolēta? Lūdzam norādīt, kādas tikšanās, kādas pārrunas, kādas darba grupas tika un tiek veidotas. Kurš/-a ir šo darbību vai darba grupas, ja tādas ir, atbildīgā persona?

Atbildes

[1] Pirmās darbības ERAF projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai Tukuma novada Dome un Tukuma novada Izglītības pārvalde uzsāka 2015. gadā. Izglītības un zinātnes ministrijai tika sniegta pieprasītā informācija par Tukuma novada skolām, plānotajām investīcijām, bērnu skaitu izglītības iestādēs u.c.

[2] 2016. gada 5. augustā tika saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule Nr.01-14e/3244 ar uzaicinājumu iesniegt projekta ideju darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros un kura ir iekļauta pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā.

[3] 2016. gada 14. oktobrī projekta ideja tika apstiprināta un saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas atzinums par projektu idejas atbilstību 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķim.

[4] Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdē Tukuma novada pašvaldības SAM 8.1.2. projekta ideja tika saskaņota 2107. gada 25. janvārī.

[5] Pēc projekta idejas apstiprināšanas ministrijās, 2017. gada 16. februārī tika saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājums iesniegt projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņemšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsts mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta iesniegumu otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā ar iesniegšanas termiņu līdz 2017. gada 31. jūlijam.

[6] Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) 2018.gada 23.februārī apstiprināja projekta iesniegumu un 2018.gada 21.martā tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/015 “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ar īstenošanas termiņu līdz 2022. gada 3. ceturksnim.

[7] Sākotnēji projekta īstenošanas laika grafikā projekta darbībai “Ergonomiskas mācību vides izveide” (t.i., 2.vidusskolas pārbūve, jauna piebūves būvniecība) termiņš tika plānots no 2018. gada 1. ceturkšņa līdz 2020. gada 3. ceturksnim. Šajā laika posmā tika paredzēta būvprojekta izstrāde un būvdarbu iepirkuma procedūras veikšana.

[8] Projekta īstenošanas laikā:

- līdz 2018. gada 30. jūnijam tika izstrādāts būvprojekts (15.06.2017. noslēgts projektēšanas līgums), kuram tika veikta ekspertīze;

- līdz 2018. gada novembrim tika izstrādāts konkursa nolikums būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanai, pirms tam to saskaņojot ar Iepirkumu uzraudzības biroju (turpmāk – IUB);

- 2018. gada 23. novembrī tika izsludināts iepirkums - atklāts konkurss būvdarbiem ar cerību jau 2019.gada maijā uzsākt būvdarbus. Būvdarbu pabeigšanas termiņš līguma projektā tika noteikts 16 mēneši (1 gads un 4 mēneši) no līguma noslēgšanas, iekļaujoties projekta laika grafikā noteiktajā termiņā līdz 2020. gada 3. ceturknim jeb 2020. gada augustam;

- iepirkuma pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš vairākkārt tika pagarināts un pēdējais iesniegšanas termiņš tika noteikts 2019. gada 14. marts;

- 2019. gada 3. jūnijā par uzvarētāju tika atzīts pretendents SIA “TORENSBERG”, ar kuru bija plānots noslēgt būvdarbu līgumu. Pirms būvdarbu līguma slēgšanas IUB tika saņemta atklāta konkursa 5. vietas ieguvēja sūdzība, kuras rezultātā tika pārtraukta iepirkuma procedūra;

- konsultējoties ar IUB un CFLA, 2019. gada 24. septembrī atkārtoti tika izsludināts iepirkums - atklāts konkurss Tukuma 2. vidusskolas pārbūvei. Arī šī konkursa laikā ir saņemti pretendentu jautājumi un veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā, pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kurš šobrīd noteikts līdz 12.11.2019.;

- ņemot vērā to, ka, veicot atkārtotu iepirkumu, būvdarbu izpilde līdz 2020. gada 3. ceturksnim nav iespējama, CFLA informēja, ka projekta laika grafikā plānotais būvdarbu termiņš var tik grozīts, iekļaujoties projekta īstenošanas laikā līdz 2022. gada 3. ceturksnim;

- pēc pašreizējās situācijas, būvdarbus varētu uzsākt 2020. gada janvārī ar būvdarbu pabeigšanas termiņu līdz 2021. gada maijam.

[9] Iepirkuma “Tukuma 2. vidusskolas pārbūve” TND-2018/46/ERAF plāns

22.08.2018. Izveidota iepirkuma komisija. Tiek gatavots iepirkuma nolikums.

31.08. 2018. Iepirkuma dokumentācijas projekts nosūtīts IUB pirmspārbaudes veikšanai.

01.10.2018. No IUB saņemta vēstule par veikto pirmspārbaudi ar 32 punktiem, kurā norādīts, ka nepieciešams veikt labojumus vai sniegt skaidrojumu.

19.10.2018. IUB nosūtīts precizēts iepirkuma nolikums saskaņošanai pirms iepirkuma izsludināšanas.

24.10.2018. un 25.10.2018. IUB norāda uz papildus nepieciešamiem grozījumiem nolikuma projektā.

08.11.2018. Nosūtīts iepirkuma nolikums saskaņošanai IUB.

13.11.2018. Saņemts vēl viens precizējums no IUB, tas labots, un IUB saskaņo iepirkuma nolikumu.

15.11.2018. Iepirkuma komisija saskaņo iepirkuma nolikumu un nosūta publikācijas veikšanai IUB.

23.11.2018. Iepirkums tiek izsludināts, plānotā atvēršana 03.01.2019.

26.11.2018. Saņemti pirmie jautājumi.

10.12.2018. veikti grozījumi Nr.1, atvēršanas datums netiek mainīts.

20.12.2018. veikti grozījumi Nr.2, atvēršana plānota 18.01.2019.

07.01.2019. veikti grozījumi Nr.3, atvēršana plānota 01.02.2019.

09.01.2019. veikti grozījumi Nr.4, atvēršana plānota 05.02.2019.

23.01.2019. veikti grozījumi Nr.5, atvēršana plānota 18.02.2019.

30.01.2019. veikti grozījumi Nr. 6, atvēršana plānota 25.02.2019.

18.02.2019. veikti grozījumi Nr. 7, atvēršana plānota 14.03.2019.

Kopumā no 26.11.2018. līdz 07.03.2019. atbildes sniegtas uz 225 pretendentu jautājumiem.

14.03.2019. tiek atvērti piedāvājumi, piedāvājumus iesniedz 11 pretendenti.

Līdz 03.06.2019. notiek vērtēšanas process. Notikušas 5 komisijas sēdes 03.04., 03.05., 15.05., 20.05., 03.06. Vērtēšanā piesaistīti divi eksperti - būvprojekta autors un būvuzraugs. Vērtējot pretendentiem uzdoti jautājumi, lai komisija varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumam.

03.06.2019. Komisija pieņem lēmumu par konkursa prasībām atbilstošu un saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā vienīgo kritēriju - viszemākā piedāvātā līgumcena, atzīt SIA “Torensberg” iesniegto piedāvājumu. 05.06.2019. par rezultātu paziņots pretendentiem.

14.06.2019. IUB iesniegts iesniegums, kurā tiek pārsūdzēts komisijas pieņemtais lēmums.

25.06.2019. Komisija sniedz skaidrojumu par iesniegto iesniegumu.

02.07.2019. Notiek iesnieguma izskatīšanas komisijas sēde IUB.

05.07.2019. IUB paziņo par lēmumu aizliegt Pasūtītājam slēgt līgumu ar SIA “Torensberg” un uzdod veikt piedāvājumu pārvērtēšanu.

05.07.2019. notiek komisijas sēde. Komisija veic piedāvājumu pārvērtēšanu un projektētājam uzdod jautājumu par iespējamo kļūdu projektā, nosakot šķiedrcementa plāksnes biezumu.

11.07.2019. projektētājs sniedz atbildi, ka plāksnes biezums ir kļūdains, to apstiprina arī pretendents, kuram uzdots jautājums vai var piedāvāt šāda veida plāksnes, ko norāda arī savā piedāvājumā.

Komisija uzdot jautājumu plāksnes ražotājam, lai tas apliecina, ka būvizstrādājums 15mm biezumā nepastāv.

22.07.2019. Šķiedrcementa plāksnes ražotājs apstiprina, ka plāksnes 15mm biezumā piedāvājumā nav.

Iepirkuma komisija konstatē, ka Konkursa nolikuma 9. pielikumā “Tehniskās specifikācijas” un 10. pielikumā “Finanšu piedāvājums” ir noteikta neizpildāma prasība - piedāvāt šķiedrcementa plāksnes 15 mm.

Ņemot vērā iepriekšminēto, komisija vienojas, ka ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus Konkursa nolikumā, kas varētu pieļaut atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību, vai izvēli iepirkuma procedūrā.

22.07.2019. Iepirkuma komisija vienojas pārtraukt iepirkuma procedūru atklātā konkursā “Tukuma 2. vidusskolas pārbūve” (TND-2018/46/ERAF), saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, jo nepieciešams būtiski grozīt Konkursa nolikumā noteiktās prasības.

Iepirkuma komisija pēc konsultācijas ar IUB vienojas rīkot jaunu atklātu konkursu.

23.07.2019. Projektētājam uzdots līdz 06.08. sakārtot un novērst kļūdas projektā.

[10] Iepirkums “Tukuma 2. vidusskolas pārbūve” TND-2019/34/ERAF

12.08.2019. no SIA “MARK arhitekti” saņemts “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves” būvprojekts ar veiktajiem labojumiem. Uzsākts darbs pie iepirkuma nolikuma aktualizēšanas.

19.08.2019. Izveidota iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas sēde Nr. 1 par atklāta konkursa “Tukuma 2.vidusskolas pārbūve” TND-2019/34/ERAF izsludināšanu.

19.08.2019. Iepirkums tiek izsludināts. (24.08.2019. publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Elektronisko iepirkumu sistēmā, 27.08.2019. publikācija Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī) plānotā atvēršana 23.09.2019.

24.08.2019. Saņemti pirmie jautājumi, konstatēta tehniska kļūda EIS sistēmā saistībā ar 9.pielikuma augšupielādi.

26.08.2019. veikti grozījumi Nr.1, atvēršanas datums netiek mainīts.

27.08.2019., 28.08.2019. saņemti jautājumi par būvprojektu un tāmēm. 29.08.2019. sniegta skaidrojoša atbilde.

02.09.2019. IUB vēstule par pirmspārbaudes veikšanu (pirms izsludināšanas IUB telefoniski apliecināja, ka sūtīt nolikumu pirmspārbaudes veikšanai nav nepieciešams, jo šis ir tas pats iepirkums, kas pārtraukts)

28.08.2019., 03.09.2019. saņemti jautājumi par būvprojektu un tāmēm. 04.09.2019. sniegta skaidrojoša atbilde, veikti grozījumi būvprojektā un tāmēs.

04.09.2018. veikti grozījumi Nr.2 atvēršanas datums netiek mainīts.

11.09.2019. Pirmspārbaudes ietvaros no IUB saņemtas 6 iebildes par nolikumu.

12.09.2019., 13.09.2019., 16.09.2019. saņemti jautājumi par būvprojektu un tāmēm. 18.09.2019. sniegta atbilde, veikti grozījumi būvprojektā un tāmēs. Novērsti IUB iebildumi.

18.09.2019. veikti grozījumi Nr.3, atvēršana plānota 15.10.2019.

23.09.2019. saņemti jautājumi par tāmēm. 25.09.2019. sniegta atbilde, veikti grozījumi būvprojektā un tāmēs.

25.09.2019. veikti grozījumi Nr.4, atvēršanas datums netiek mainīts - atvēršana plānota 15.10.2019.

26.09.2019. saņemti jautājumi par tāmēm, 30.09.2019. sniegta skaidrojoša atbilde.

02.10.2019., 03.10.2019., 04.10.2019. saņemti jautājumi par būvprojektu un līguma projektu. 07.10.2019. sniegta skaidrojoša atbilde.

07.10.2019. saņemti jautājumi par nolikuma prasībām un tāmēm. 08.10.2019. sniegta skaidrojoša atbilde.

08.10.2019. IUB informē par 08.10.2019. saņemto SIA “MONUM” sūdzību par atklātu konkursu. Tiek veikti grozījumi Nr. 5, pagarinot piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Atvēršana plānota 12.11.2019.

Līdz 18.10.2019. paskaidrojumi par iesniegto sūdzību jāiesniedz IUB. Iesniegumu izskatīšanas sēde noteikta 31.10.2019. Lēmums IUB jāpieņem līdz 08.11.2019.

[11] 2016.gada 3.martā tika sagatavots rīkojums par darba grupas izveidi, kuras sastāvā ir Tukuma novada Domes projektu vadītāja Inga Helmane, Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs, Tukuma novada Domes arhitekte Antra Apine, Tukuma novada Domes IT nodaļas vadītājs Arturs Vinbergs, Tukuma novada Domes iepirkuma speciālists Māra Zeipiņa, Tukuma novada Domes grāmatvede un Tukuma novada Domes sabiedrisko attiecību speciāliste. Projekta īstenošanas procesā piedalās Tukuma 2.vidusskolas direktore, Tukuma novada Domes komunālās nodaļas speciālisti un arhitektūras nodaļas speciālisti, tiek piesaistīti eksperti, piemēram, iepirkuma specifikāciju jautājumos, u.c. Iepirkumu laikā darbinieki konsultējušies gan ar Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistiem, gan Centrālo finanšu un līgumu aģentūras darbiniekiem.

4. jautājums

Vai šī kalendārā gada sākumā, kad tika plānota Tukuma 2. vidusskolas izvietošana 7 dažādās novada skolās, tika veikta aprēķini, cik provizoriski izmaksās šis process? Lūdzam, iepazīstināt mūs ar to.

Atbilde

Tukuma 2. vidusskolas izglītojamo izvietošanas plāns (turpmāk – plāns) ir apstiprināts ar Tukuma novada Domes 2019.gada 28.marta lēmumu “Par Tukuma 2. vidusskolas izglītojamo izvietošanas plānu” (prot. Nr.4, 9.§.). Plāna projektu sagatavoja Tukuma novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Tukuma 2. vidusskolas direktori Anitu Locāni, kas kopā ar plāna īstenošanā iesaistīto skolu direktoriem izvērtēja situāciju Tukuma novada skolās un meklēja iespējamos risinājumus, lai nodrošinātu visiem Tukuma 2. vidusskolas izglītojamajiem iespēju turpināt izglītības programmas apguvi Tukuma 2. vidusskolas ēkas Raudas ielā 16, Tukumā, Tukuma novadā, renovācijas laikā. Plāna projekta sagatavošanas laikā tika secināts, ka Tukuma 2. vidusskolas skolēnu izvietošana citās Tukuma novada skolās, salīdzinājumā ar nepieciešamo telpu pielāgošanas un nomas izmaksām no komersantiem, neradīs būtiskus papildus izdevumus pašvaldības budžetam.

Vienlaicīgi ar plāna projekta sagatavošanu tika apzinātas to skolu, kurās paredzēts izvietot Tukuma 2. vidusskolas skolēnus, vajadzības telpu pielāgošanai, uzlabošanai un aprīkojuma iegādei, kā arī tika plānotas iespējamās papildus transporta izmaksas Tukuma 2. vidusskolas skolēnu pārvadāšanai uz skolu Zemītes ielā 5, Tukumā (Lauktehnika), un Tumē. Ņemot vērā minētās vajadzības, Tukuma novada Dome ar 2019. gada 30. maija lēmumu “Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2019. gada budžetu” apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 7.§.) piešķīra papildu līdzekļus 61816 euro apmērā Tukuma 2. vidusskolas izglītojamo izvietošanas plāna īstenošanai:

Skola

Mērķis

Summa, euro

Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskola

Garderobes remonts un apkures sistēmas uzlabošana cokolstāva telpās

11 811

Tukuma 3.pamatskola

Skolotāju istabas un bibliotēkas remonts (pārveidošana par klasēm)

4 355

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Telpu remonts

10 955

Tukuma 2.pamatskola

Skolnieku individuālie divdaļīgie garderobes skapīši 33 gab.

4 000

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola

Apkures sistēmas remonts

8 325

Tumes vidusskola

Logu nomaiņa cokolstāvā; garderobes skapīši; trauki virtuvei

2 870

 

Sabiedriskā transporta izmaksas Tukuma 2.vidusskolas skolēnu braucieniem uz Lauktehniku un Tumi 2019.gada septembrim - decembrim

19 500

 

KOPĀ

61 816

5. jautājums

Vai ir veikti faktiski izmaksu aprēķini pēc 1 mēneša, kad Tukuma 2.vidusskola ir dislocēta 7 dažādās novada skolās. Lūdzam iepazīstināt ar šīm izmaksām pret sākotnēji plānotajām.

Atbilde

Faktiskie izdevumi, kas saistīti ar Tukuma 2. vidusskolas skolēnu izvietošanu citās Tukuma novada skolās:

- Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolai – 962 euro;

- Tukuma 2. pamatskolai – 903 euro;

- Tukuma 3. pamatskolai – 737 euro;

- Tukuma Raiņa ģimnāzijai – 950 euro;

- Tumes pamatskolai – 1497 euro;

- Zemgales vidusskolai (Zemītes ielā 5, Tukumā) – 1295 euro.

6. jautājums

Vai kāda no atbildīgajām personām ir izbraukusi maršrutu, kuru ar sabiedrisko autobusu kopā ar citiem pasažieriem ik dienu veic tie skolēni un pedagogi, kuri šobrīd ir dislocēti Zemgales vidusskolā, Zemītes ielā 5/1, un Tumes pamatskolā? Kāds ir drošības risku izvērtējuma indekss? Cik pasažieri drīkst pārvietoties vienlaikus ar attiecīgā izmēra autobusu, cik daudz pasažieru ir reāli ikdienas maršrutos uz Tumes pamatskolu? Kādi drošības pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu drošus skolēnu pārvadājumus? Lūdzam, iepazīstināt mūs ar tiem.

Atbilde

Jau sākot ar 2019. gada arpīli starp SIA “Tukuma auto”, Tukuma novada Izglītības pārvaldi, Tukuma novada Domes un Tukuma 2. vidusskolas pārstāvjiem notikušas vairākas tikšanās, lai vienotos par labāko risinājumu skolēnu nokļūšanai uz mācību vietām.

Maksimālais skolnieku skaits, kuri izmanto autobusu nokļūšanai Zemgales vidusskolā, Zemītes ielā 5/1 un Tumes pamatskolā ir 218 bērni. Lai šādu skaitu skolnieku varētu pārvadāt, tika lemts par šādiem risinājumiem:

Līdz ar skolas mācību laiku sākumu konkrētos reisus, kuros pārvietojas Tukuma 2.vidusskolas dislocētie skolnieki, tiek apsekoti. Apsekošanu veic gan SIA “Tukuma auto”, gan Tukuma novada Domes pārstāvji. Pēc apsekošanas tiek organizētas visu iesaistīto pušu tikšanās, lai pārrunātu rezultātus un veiktu pārmaiņas, ja tādas nepieciešamas. Lielākā problēma mācību gada sākumā radās ar skolnieku nokļūšanu uz Tukuma centru no mācību iestādēm, jo Tumes pamatskolā un Zemgales vidusskolā, Zemītes ielā 5/1 stundas beidzas vienā laikā, līdz ar to, būtiski pieaug to pasažieru skaits, plkst. 15:52 no Tukuma Lauktehnikas, kuriem ar vienu autobusu jānokļūst uz Tukuma centru. Lai šo problēmu atrisinātu, tika pilnībā mainīts maršruts Nr. 5562 Tukums - Praviņu skola, lai autobuss no Tukuma Lauktehnikas atietu plkst. 16:00 ar autobusu Tume – Tukums. Šādā veidā skolnieku plūsma tiek sadalīta uz diviem autobusiem.

Visi pasažieru pārvadājumi notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” un Ceļu satiksmes noteikumiem. Katram autobusam ražotājs ir noteicis sēdvietu un stāvvietu skaitu.

Autobusi, kuri apkalpo konkrētos maršrutus ir ar šādām ietilpībām:

Apsekojot konkrēto reisu plkst. 15:52 Tukuma Lauktehnikā, maksimālais pasažieru skaits autobusā netika pārkāpts:

Maršrutā Nr. 5558 Tukums-Tume un maršrutā Nr. 3213 Tukums – Tukuma Lauktehnika vidējais braukšanas ātrums ir no 25 – 35 km/h.

SIA “Tukuma auto” veic regulāro pasažieru pārvadājumus kopš 1995.gada. Autobusu vadītāji, kuri ir ieguvuši D kategorijas vadīšanas apliecību un izgājuši vadītāju profesionālo apmācību – 95.kods, stājoties darbā, iziet apmācību par pasažieru pārvadāšanu. Autobusi, ar kuriem notiek pasažieru pārvadājumi, veic valsts tehnisko apskati divas reizes gadā. Katru dienu pirms izbraukšanas reisā autobusam tiek pārbaudīts tehniskais stāvoklis – riepu spiediens, eļļas un dzesēšanas šķidruma līmenis, ārējo apgaismes ierīču darbība utt.

7. jautājums

Vai kaut viena atbildīgā persona ir pabijusi “ēnu” dienā pie tiem skolotājiem, kuri ir spiesti katru dienu pārvietoties pa 2 un 3 skolām, lai novadītu mācību stundas Tukuma 2.vidusskolas skolēniem, kuri ir izvietoti šajās skolās? Lūdzam iepazīstināt ar šīs amatpersonas redzējumu par redzēto, ja tāds ir.

Atbilde

Skolotāju “ēnošana” nav notikusi, jo, pašvaldības ieskatā, tas radītu vēl papildus stresu skolotājiem. Tukuma novada Domē 12.septembrī, 19.septembrī un 30.septembrī ir notikušas operatīvās sanāksmes ar Tukuma 2.vidusskolas direktores A.Locānes piedalīšanos, kurās pārrunāta aktuālā situācija, problēmas un to risinājumi saistībā ar Tukuma 2.vidusskolas skolēnu izvietošanu citās Tukuma novada skolās. Minētajās sanāksmēs no A.Locānes nav saņemts ierosinājums veikt Tukuma 2.vidusskolas skolotāju “ēnošanu”.

8. jautājums

Vai ir izvērtēts skolotāju izdegšanas risks un skolas kolektīva vienotības sabrukums, ilgstoši strādājot šādos apstākļos, ja renovācija nenotiks plānotajā laikā? Lūdzam iepazīstināt mūs ar šo izvērtējumu un ar personu, kura šo izvērtējamu ir veikusi.

Atbilde

Skolotāju izdegšanas riska un skolas kolektīva vienotības sabrukuma riska izvērtēšana nav veikta, jo Tukuma novada Domē nav lemts par Tukuma 2.vidusskolas ēkas Raudas ielā 16, Tukumā, renovācijas plāna izmaiņām.

9. jautājums

Vai no atbildīgo personu puses ir sniegti kādi priekšlikumi, lai atbalstītu skolotājus un uzlabotu situāciju? Lūdzam iepazīstināt ar šiem priekšlikumiem un datumiem, kad tie ir veikti un kas reāli ir izdarīts?

Atbilde

Lai atbalstītu skolotājus, Tukuma novada Dome 2019.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu “Par ceļa (transporta) izdevumu kompensāciju Tukuma 2.vidusskolas pedagogiem” (prot. Nr.14, 11.§), kas paredz no 2019.gada 1.septembra uz Tukuma 2.vidusskolas ēkas Raudas ielā 16, Tukumā, renovācijas laiku:

10. jautājums

Vai pie skolas pārvākšanās darbiem no atbildīgo institūciju puses bez Domes piešķirtiem strādniekiem tika piesaistīti kādi citi papildspēki? Vai kāds izvērtēja, ko fiziski un faktiski šie Domes piešķirtie strādnieki var izdarīt? Kura bija tā persona, kas veica šo monitoringu? Lūdzam iepazīstināt mūs ar šo atskaiti un secinājumiem, ja tādi ir.

Atbilde

Skolas aprīkojuma, mēbeļu un inventāra pārvešanai uz glabāšanas vietu (bij. Praviņu pamatskolas telpās) vai mācību vietām tika piesaistīti programmas “Algotie pagaidu darbi” strādnieki. Programmu koordinē un uzrauga Tukuma novada Domes Komunālā nodaļa sadarbībā ar Nodarbinātības valsts dienesta Tukuma nodaļu. Papildus Komunālā nodaļa nodrošināja transportu. Arī Domes deputāti (Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks) aktīvi piedalījās pārvākšanās darbos.

11. jautājums

Vai kāda no domes atbildīgajām amatpersonām, Izglītības pārvaldes vai deputātiem, morāli ar savu klātbūtni, izrādot cieņu un atbalstu par paveikto, piedalījās 2.septembra svinīgajā pasākumā pie tukšās Tukuma 2.vidusskolas, kur bija sanākuši visi 786 skolēni. Kura persona tā bija? Lūdzam to nosaukt.

Atbilde

Tukuma novada Domē vai Tukuma novada Izglītības pārvaldē nav saņemts uzaicinājums piedalīties 2019. gada 2. septembra svinīgajā pasākumā pie Tukuma 2. vidusskolas Raudas ielā 16, Tukumā.

Cieņa, pateicība un atbalsts Tukuma 2. vidusskolas kolektīvam, tās vadības komandai un direktorei A.Locānei personīgi tika izteikts Tukuma novada Izglītības pārvaldes rīkotajā 2019./2020. mācību gada ieskaņas pasākumā Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pedagogu metodisko apvienību vadītājiem un izglītības iestāžu LIZDA arodkomiteju priekšsēdētājiem 2019. gada 28. augustā Šlokenbekas muižā.

Pateicībā par sapratni un ar cieņu,
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans