Drukāt

Kohezijas fonds logo  1. Pasūtītājs:
SIA „Komunālserviss TILDe";
Vienotais reģistrācijas Nr. 50103420091;
Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139;
Tālr./fakss: 63193448.

2. Iepirkuma priekšmets: „Siltumtīklu rekonstrukcija Džūkstes pagastā";

3. Iepirkuma priekšmeta raksturojums: Siltumtīklu rekonstrukcija (CPV kods: 45232140-5) Džūkstes pagastā saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (Tehniskais projekts) (iepirkuma nolikuma 5. pielikums) noteiktajām prasībām;

4. Iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE-2015/1/KF.

5. Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" līdzfinansētā projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Džūkstes pagastā" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/011) ietvaros.

6. Pretendenta, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „AMATNIEKS", reģ. Nr. 49203000191.

7. Pretendenta piedāvātā līgumcena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums:
EUR 78127,27 bez PVN.

8. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015.gada 9.jūnijs.