npk Veidlapas nosaukums INFORMĀCIJAI- MK noteikumos noteiktie gadījumi, kad jāiesniedz vai kad izsniedz būvvalde Veidlapa (pielikums) Paskaidrojošā daļa veidlapai
  14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu  būvnoteikumi"
1 Autoceļu un ielu iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam INFORMĀCIJA PAR AUTOCEĻU UN IELU BŪVJU GRUPĀM Autocelu_ielu grupas
 2 Būvatļauja BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
pamatojoties uz būvniecības iesniegumu
MK_633_1P_buvatlauja
3 Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai VALSTS AUTOCEĻA ĪPAŠNIEKA GATAVOTS DOKUMENTS
MK noteikumu Nr.633  36., 37.punktā minētajā gadījumā: pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa īpašnieks nodod un būvdarbu veicējs pieņem būves vietu
MK_633_2P_vietas akts
4 Segto darbu pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ
MK noteikumu Nr.633  40.punktā minētajos gadījumos: būvdarbu laikā visām konstrukcijām, kuras tiek nosegtas ar citām konstruktīvām kārtām, tiek sastādīts segto darbu pieņemšanas akts.
MK_633_3P_sdarbu akts
5 Būvdarbu pabeigšanas akts BŪVDARBU VEICĒJA GATAVOTS DOKUMENTS VALSTS AUTOCEĻIEM
42.punktā notiektajā gadījumā: pēc būvdarbu pabeigšanas tiek sagatavots būvdarbu pabeigšanas akts. Būvdarbu veicējs nodod un pasūtītājs pieņem atjaunoto būves vietu (būves daļu).
MK_633_4P_pabeigsanas akts
6 Akts par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā DOKUMENTS VALSTS AUTOCEĻIEM
MK noteikumu Nr.633  54.punktā minētajā gadījumā : jaunbūvētu vai pārbūvētu valsts autoceļu pieņem ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā
MK_633_5P_pastavigais akts
7 Paskaidrojuma raksts  IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.633 63.1., 71..punktā minētajos gadījumos:
1.grupas jauna māju ceļa būvniecībai viena īpašnieka zemes gabalā, kuru nav plānots pievienot valsts autoceļam ;
● esoša māju ceļa pārbūvei vai nojaukšanai, viena īpašnieka zemes gabalā, kurš nav pievienots valsts autoceļam 
MK_633_6P_raksts Paskaidrojošā daļa
8 Būvniecības iesniegums IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.633  72., 73.punktā minētajos gadījumos:
jaunu pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu būvniecībai,
● esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu pārbūvei;
● māju ceļu, kuru plānots pievienot valsts autoceļam, vai esošo māju ceļu, kas pievienots valsts autoceļam, plānots pārbūvēt vai tā būvniecība plānota vairākos zemes gabalos, kuriem ir cits īpašnieks;
●  komersantu ceļa būvniecībai, ja tas ir jauns ceļš, vai esoša ceļa pārbūvei
MK_633_7P_iesniegums Paskaidrojošā daļa
9 Apliecinājumu karte IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.633   63.3., 74., 73.punktā minētajos gadījumos:
● ceļa un ielas atjaunošanai vai nojaukšanai,
● komersantu ceļa atjaunošanai vai nojaukšanai, 
●māju ceļu atjaunošanai
MK_633_8P_karte Paskaidrojošā daļa
10 Būvatļaujas pielikums  BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
 pielikums būvatļaujai pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes
MK_633_9P_BA pielikums
11 Izziņa par būves neesību BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
160., 192., 248.punktā minētajos gadījumos - darbu pieņemšanai pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas un teritorijas sakārtošanas
MK_633_10P_izzina
12 Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.633 169.punktā minētajos gadījumos: ierosinot būves, kuras būvdarbi uzsākti ar būvatļauju,  pieņemšanu ekspluatācijā
MK_633_11P_apliecinajums Paskaidrojošā daļa
13 Akts par pieņemšanu ekspluatācijā BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
MK noteikumu Nr.633   176., 256.punktā minātajā gadījumā par būves, kuras būvdarbi veikti , pamatojoties uz būvatļauju, pieņemšanu ekspluatācijā
MK_633_12P_akts
14 Iesniegums par atzīmes veikšanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
ATZĪMES VEIKŠANAI par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi .
MK noteikumu Nr.633   78., 79., 99., 101. punktā minētajos gadījumos, kā arī pārejas noteikumu gadījumā
BL_12p_A iesniegums Paskaidrojošā daļa