npk Veidlapas nosaukums INFORMĀCIJAI- MK noteikumos noteiktie gadījumi, kad jāiesniedz vai kad izsniedz būvvalde Veidlapa  Paskaidrojošā daļa veidlapai
  30.09.2014. MK noteikumi Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju  būvnoteikumi"
1 Enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam INFORMĀCIJA PAR ENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVJU GRUPĀM Energijas buvju  grupas
2 Paziņojums par būvniecību

IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.573  3., 4., 9., 10.punktā minētajos gadījumos:
būvatļaujas, akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes, kā arī būvniecības ieceres iesniegums nav nepieciešams
energoapgādes komersantu objektos:
avāriju un bojājumu seku (arī bojājumu, kas radušies dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ) novēršanai;
● atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu vai konstrukciju nomaiņai;
● energoapgādes objektu ekspluatācijas un uzturēšanas remontiem;
● elektroenerģijas uzskaites iekārtas pārbūvei vai atjaunošanai;
● energoapgādes objektu atjaunošanai, ja objekts ir pirmās grupas būve un netiek mainītas elektrolīniju trases, principiālais tehniskais risinājums vai ēku (būvju) fasādes;
● atjaunošanas un pārbūves būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās energoapgādes objektu teritorijās (piemēram, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotnēs, apakšstaciju, sadales punktu, komutācijas punktu un tamlīdzīgās norobežotās teritorijās);
● pagaidu elektroietaises pieslēgumam uz laiku līdz trim mēnešiem un sezonas energoapgādes objektiem ārpus valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem un to aizsargjoslām (aizsardzības zonām);
● mazu funkcionālu palīgēku nojaukšanai, kas atrodas pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās energoapgādes objektu teritorijās.
● energoapgādes objektu inženiertīklu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve to aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās;
● inženiertīklu pievadu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve energoapgādes objektu vajadzībām;
● elektrolīnijas pārbūve, kuru īstenojot gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiek ieguldīta kabeļu elektrolīnija.
● gadījumos par būvdarbu kontroli un tiesiskumu, kā arī būves pieņemšanu ekspluatācijā ir atbildīgs Būvniecības valsts kontroles birojs

MK_573_1P_pazinojums Paskaidrojošā daļa
3 Būvniecības ieceres iesniegums IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.573  11., 12., 13.punktā minētajos gadījumos:
● pirmās grupas būves būvniecībai, iesniedzot vienlaicīgi arī paskaidrojuma rakstu;
● pārbūvētu vai atjaunotu esošu energoapgādes objektu, kas ir otrās un trešās grupas būve, vai pārbūvētu vai atjaunotu energoapgādes objektu ārpus energoapgādes komersantu norobežotām teritorijām, kā arī atjaunotu A klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvi, iesniedzot vienlaicīgi arī  apliecinājumu karti;
● jaunu energoapgādes objektu būvniecībai, kas ir otrās vai trešās grupas būves kopā ar būvprojektu minimālā sastāvā
MK_573_2P_iesniegums Paskaidrojošā daļa
4 Paskaidrojuma raksts  IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.573  11.punktā minētajā gadījumā:
pirmās grupas būves būvniecībai, iesniedzot vienlaicīgi ar būvniecības ieceres iesniegumu
MK_573_3P_raksts  Paskaidrojošā daļa
5 Apliecinājumu karte IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.573  12.punktā minētajā gadījumā: iesniedzot vienlaicīgi ar būvniecības ieceres iesniegumu
● otrās un trešās grupas būves pārbūvei vai atjaunošanai esošā energoapgādes objektā;
●  energoapgādes objektu pārbūvei vai atjaunošanai ārpus energoapgādes komersantu norobežotām teritorijām;
●  A klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju atjaunošanai
MK_573_4P_karte Paskaidrojošā daļa
6 Būvatļauja BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu: jaunu energoapgādes objektu būvniecībai, kas ir otrās vai trešās grupas būves 
MK_573_5P_buvatlauja
7 Projekta saskaņošanas veidlapa BŪVSPECIĀLISTA  GATAVOTS DOKUMENTS, PIEVIENOTS BŪVPROJEKTAM
MK noteikumu Nr.573  42.punktā minētajā gadījumā
MK_573_6P_SASK lapa
8 Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.573  59.punktā minētajā gadījumā:
atsevišķu koku un krūmu nociršanai objekta būvniecības laikā
MK_573_7P_koki Paskaidrojošā daļa
9 Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.573  75.punktā minētajā gadījumā:
ja energoapgādes objekta būvniecībai ir saņemta būvatļauja
MK_573_8P_apliecinajums Paskaidrojošā daļa
10 Akts par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
MK noteikumu Nr.573   81., 85.punktā minētajā gadījumā par būves, kuras būvdarbi veikti , pamatojoties uz būvatļauju, pieņemšanu ekspluatācijā
MK_573_9P_akts
11 Iesniegums par atzīmes veikšanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
ATZĪMES VEIKŠANAI par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi .
47., 48.,  punktā minētajos gadījumos, kā arī pārejas noteikumu gadījumā
BL_12p_A iesniegums  Paskaidrojošā daļa