npk Viedlapas nosaukums INFORMĀCIJAI- MK noteikumos noteiktie gadījumi, kad jāiesniedz vai kad izsniedz būvvalde Veidlapa (pielikums) Paskaidrojošā daļa veidlapai
16.09.2014. MK noteikumi Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi nekvalificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"
1 Siltumenerģijas, gāzes un citu inzēnierbūvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam INFORMĀCIJA PAR OSTU HIDROTEHNISKO, SILTUMENERĢIJAS, GĀZES UN CITU INŽENIERBŪVJU GRUPĀM Citu inzenierbuvju  grupas
2 Paskaidrojuma raksts IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.551  12.1., 16.punktā minētajos gadījumos:
1.grupas inženierbūves būvniecībai -
labiekārtojuma elementi publiskajā ārtelpā;
● stacionārie reklāmas un informācijas stendi;
● ielu norāžu stabi līdz 4m ;
● žogi un mūri viena zemes gabala robežās;
● labiekārtoti (betona, šķembu u. c.) laukumi līdz 50 m2 ārpus pilsētu un ciemu teritorijas lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām 
MK_551_1P_raksts Paskaidrojošā daļa
3 Paskaidrojuma rakstsinženierbūves konservācijai IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.551  19.punktā minētajos gadījumos: inženierbūves konservācijai
MK_551_2P_raksts konservacijai Paskaidrojošā daļa
4 Apliecinājuma karte inženierbūvēm IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.551  12.2.punktā minētajos gadījumos:
inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei esošai būvei;
● ēkas iekšējā inženiertīkla atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei, ja iekšējā inženiertīkla atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei ir paredzēts Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības līdzfinansējums;
●daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā jauna iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai esošā nojaukšanai, kā arī atjaunošanai vai pārbūvei, ja tās var ietekmēt pakalpojuma pieejamību
MK_551_3P_karte Paskaidrojošā daļa
5 Būvniecības iesniegums IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.551  12.3., 18.punktā minētajos gadījumos:
2. vai 3.grupas inženierbūves būvniecībai
MK_551_4P_iesniegums Paskaidrojošā daļa
6 Būvatļauja BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu: jaunu energoapgādes  
MK_551_5P_buvatlauja
7 Apliecinājumu paraugi BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS BŪVPROJEKTĀ MK_551_6P_apliecinajumu paraugi
8 Būvatļaujas pielikums  BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
pielikums būvatļaujai pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes
MK_551_7P_BA pielikums
9 Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_551_8P_noz_K_akts
10 Segto darbu pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_551_9P_sdarbu_akts
11 Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_551_10P_UgK_akts
12 Apliecinājumspar inženierbūves gatavību ekspluatācijai IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.551  131., 133., 140.punktā minētajos gadījumos:
pēc 2. vai 3.grupas inženierbūvju būvdarbu pabeigšanas 
MK_551_11P_apliecinajums Paskaidrojošā daļa
13 Akts par pieņemšanu ekspluatācijā BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
140.punktā noteiktajā gadījumā- par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā
MK_551_12P_akts
14 Izziņapar inženierbūves neesību BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS ,
202.,212., 216.punktā minētajā gadījumā -darbu pieņemšanai pēc nojaukšanas darbu pabeigšanasun teritorijas sakārtošanas
MK_551_13P_izzina
15 Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.551 159., 162.punktā minētajos gadījumos:
pēc 2. vai 3.grupas inženierbūvju nojaukšanas  darbu pabeigšanas un teritorijas sakārtošanas
MK_551_14P_apliecinajums Paskaidrojošā daļa
16 Iesniegums par atzīmes veikšanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
ATZĪMES VEIKŠANAI par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi .
58., 62. punktā minētajos gadījumos,  kā arī pārejas noteikumu gadījumā
BL_12p_A iesniegums  Paskaidrojošā daļa