npk Veidlapas nosaukums INFORMĀCIJAI- MK noteikumos noteiktie gadījumi, kad jāiesniedz vai kad izsniedz būvvalde Veidlapa (pielikums) Paskaidrojošā daļa veidlapai
16.09.2014. MK noteikumi Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
1 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam INFORMĀCIJA PAR HIDROTEHNISKO UN MELIORĀCIJAS BŪVJU  GRUPĀM Hidrotehnsiko un melioracijas buvju  grupas
2 Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumi Nr.550  15., 24., 25.puntā noteiktajā gadījumā:
1.grupas būves jaunai būvniecībai, atjaunošanai, nojaukšanai, novietošanai vai pārbūvei:
viena īpašnieka meliorācijas sistēma vai atsevišķas būves, ierīces; ● rakti dīķi ar virsmas laukumu vienas zemes vienības robežās līdz 0,5 ha platībā
MK_550_1P_raksts Paskaidrojošā daļa
3 Būvniecības iesniegums IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumi Nr.550  19.puntā noteiktajā gadījumā:
2. vai 3.grupas būves jaunai būvniecībai, atjaunošanai, nojaukšanai, novietošanai vai pārbūvei
MK_550_2P_iesniegums Paskaidrojošā daļa
4 Būves tehniskās apsekošanas atzinums BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS, pievienots būvprojektam minimālajā sastāvā:
MK noteikumi Nr.550 19.punktā noteiktajā gadījumā: 2.vai 3.grupas būves- meliorācijas sistēmas atjaunošana vai pārbūve;
MK_550_3P_atzinums
5 Paskaidrojuma raksts būves konservācijai IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumi Nr.550  20.puntā noteiktajā gadījumā:
 ekspluatācijā pieņemtas būves konservācijai
MK_550_4P_raksts konservacijai Paskaidrojošā daļa
6 Būvatļauja BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu: 
MK_550_5P_buvatlauja
7 Apliecinājumu paraugi BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS BŪVPROJEKTĀ MK_550_6P_apliecinajumu paraugi
8 Būvatļaujas pielikums  BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
pielikums būvatļaujai pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes
MK_550_7P_BA pielikums
9 Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_550_8P_noz_K_akts
10 Segto darbu pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_550_9P_sdarbu_akts
11 Izziņa par būves neesību BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS ,
124.punktā minētajā gadījumā -darbu pieņemšanai pēc nojaukšanas darbu pabeigšanasun teritorijas sakārtošanas
MK_550_10P_izzina
12 Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumi Nr.550  131.puntā noteiktajā gadījumā
MK_550_11P_apliecinajums Paskaidrojošā daļa
13 Akts par pieņemšanu ekspluatācijā BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
25.,142., punktā noteiktajā gadījumā- par būves pieņemšanu ekspluatācijā
MK_550_12P_akts