npk Veidlapas nosaukums INFORMĀCIJAI-  MK noteikumos noteiktie gadījumi, kad jāiesniedz vai kad izsniedz būvvalde Veidlapa (pielikums) Paskaidrojošā daļa veidlapai
19.08.2014. MK noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
1 Elektronisko sakaru būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam INFORMĀCIJA PAR ELEKTRONISKO SAKARU BŪVJU GRUPĀM Elektronisko sakaru buvju  grupas
2 Akts par pieņemšanu ekspluatācijā PASŪTĪTĀJA UN IZPILDĪTĀJA GATAVOTS DOKUMENTS
MK noteikumu Nr.501 75.punktā minētajā gadījumā:
Elektronisko sakaru tīklu pieņemšanai ekspluatācijā, kura būvniecībai nav nepieciešama būvatļauja
MK_501_1P_akts
3 Būvniecības ieceres iesniegums IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.501 42.punktā minētajā gadījumā:
elektronisko sakaru tīkla būvniecībai vai pārbūvei, ja elektronisko sakaru tīklu pārbūves laikā tiek veikti zemes darbi (izņemot esošā staba nomaiņu, nemainot tā piesaistes) vai tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana;
● elektronisko sakaru tīkla būves nojaukšanai
MK_501_2P_iesniegums Paskaidrojošā daļa
4 Būvatļauja BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
MK noteikumu Nr.501 48.punktā minētajā gadījumā: pamatojoties uz būvniecības iesniegumu
MK_501_3P_buvatļauja
5 Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi K noteikumu Nr.501 54.punktā minētajā gadījumā, kā arī pārejas noteikumu gadījumā MK_501_4P_atzime
6 Segto darbu pieņemšanas akts BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_501_5P_SDT_akts
7 Segto darbu pieņemšanas akts  BŪVUZŅĒMĒJA, BŪVSPECIĀLISTU GATAVOTS DOKUMENTS BŪVDARBU LAIKĀ MK_501_6P_SDK_akts
8 Apliecinajums par būves gatavību ekspluatācijai  IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.501 77.punktā minētajā gadījumā:
ja objekta būvniecībai ir saņemta būvatļauja
MK_501_7P_apliecinajums Paskaidrojošā daļa
9 Akts par  būves pieņemšanu ekspluatācijā BŪVVALDES GATAVOTS ATBILDES DOKUMENTS
MK noteikumu Nr.501 80.punktā minētajā gadījumā: par būves, kuras būvdarbi veikti , pamatojoties uz būvatļauju, pieņemšanu ekspluatācijā
MK_501_8P_akts buvei
10 Iesniegums par atzīmes veikšanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
ATZĪMES VEIKŠANAI par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi .
MK noteikumu Nr.501 54.punktā minētajā gadījumā, kā arī pārejas noteikumu gadījumā
BL_12p_A iesniegums Paskaidrojošā daļa
11 Iesniegums par būvju uzstādīšanu, izvietošanu, ieguldīšanu, pārbūvi vai ierīkošanu IEROSINĀTĀJA IESNIEGUMS BŪVVALDĒ
MK noteikumu Nr.501 11., 18., 28.punktā minētajā gadījumā:
elektronisko sakaru iekārtu konteinera uzstādīšanai;
● taksofona kabīnes uzstādīšanai;
● piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projektiem ;
● elektronisko sakaru tīklu pievadu ierīkošanas  tehniskajām shēmām;
● elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projektiem esošajā kabeļu kanalizācijā; 
● sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projektiem iekārtu konteineros; ● elektronisko sakaru tīklu pārbūves projektiem
501_ iesniegums ierikosanai_uzstadisanai Paskaidrojošā daļa