veselibas projekta bildeTukuma novada Dome projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.” (turpmak – vienošanās) ietvaros ir saņēmusi pozitīvu atzinumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – aģentūra) un Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes par projekta vienošanās grozījumiem Nr.5. Vienošanās grozījumi stājušies spēkā ar 2020.gada 23. februāri, tas ir ar dienu, kad aģentūrā tika saņemts vienošanās grozījumu pieprasījums.


Vienošanās grozījumi Nr.5 paredz:
• projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 1.jūnijam;
• pamatojoties uz nepiemērotiem laikapstākļiem dzēstas distanču slēpošanas nodarbības un inventāra iegāde.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.
Projekta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.
Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem to norises vietām un laikiem lūdzam sekot pasākumu plānam Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/ .
Aicinam piedalīties ikvienu!

 

Sagatavots 28.02.2020.

 

Veselibas projekts logo