Tukuma novada pašvaldības administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpildditrektors.
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības izpildinstitūcija, kas nodrošina Domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas struktūrvienības (nodaļas):

Administrācijas struktūrvienības Funkcijas Adrese
Administratīvā nodaļa Domes lietvedības darba nodrošināšana;
Domes un tās pastāvīgo komiteju sēžu
organizatoriskā un tehniskā apkalpošana;
Domes darba atklātuma, sēžu dokumentu
publiskās pieejamības nodrošināšana;
Personāla vadība.
Talsu iela 4
Arhitektūras nodaļa Organizē pilsētas teritorijas plānojuma, detālplānojuma izstrādi;
Pārzina un kontrolē būvniecību;
Nosaka reklāmas objektu izvietojumu;
Nosaka labiekārtošanas un apzaļumošanas prasības.
Talsu iela 4
Attīstības nodaļa Organizē pilsētas attīstības plāna izstrādi un aktualizāciju;
Veicina investīciju piesaisti;
Rada ekonomiskos nosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai.
Talsu iela 4
Īpašumu nodaļa Atbild par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
Risina zemes reformas jautājumus;
Veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un piedziņu.
Talsu iela 4
Finanšu nodaļa Budžeta plānošanas un naudas līdzekļu izlietojuma kontrole;
Grāmatvedības uzskaite;
Finanšu darbības revīzija un kontrole.
Talsu iela 4
Juridiskā nodaļa Nodrošina tiesību normu pareizu un praktisku pielietojumu Talsu iela 4
Komunālā nodaļa  Nodrošina komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem;
Organizē ielu un ceļu uzturēšanu;
Atbild par kapu saimniecību;
Atbild par ielu apgaismojumu;
Koordinē komunālās sfēras avārijas dienesta darbu;
Organizē pašvaldībai piederošā dzīvojamā un nedzīvojamā
fonda uzturēšanu un apsaimniekošanu; dzīvokļu izīrēšanu;
Saimniecisko jautājumu risināšana.
Talsu iela 4
Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa  Koordinē kultūras, sporta jautājumus un pasākumu norisi;
Koordinē nevalstisko organizāciju darbību;
Koordinē sadarbību ar sadraudzības pašvaldībām;
Sagatavo informatīvos materiālus.
Talsu iela 4
Pašvaldības policija  Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētā;
Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas kontrole.
Pils iela 18
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa  Iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana. Brīvības laukums 10
Tukuma tūrisma informācijas centrs  www.visittukums.lv Talsu iela 5
Tukuma novada bāriņtiesa
(iestāde)
  Tidaholmas iela 1