Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma novada Dome" ir Tukuma novada pašvaldības domes izveidota iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Tukuma novada pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Pašvaldības administrācijas juridiskā adrese ir Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

Pašvaldības administrācija atrodas Domes pakļautībā.

Pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci īsteno Pašvaldības izpilddirektors.

Pašvaldības administrāciju finansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Tukuma novada Domes struktūras shēma

Administrācijas struktūrvienības Funkcijas Adrese

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “TUKUMA NOVADA DOME”

ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Administratīvā pārvalde ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas dokumentu pārvaldības, personāla vadības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju administrēšanas un tehniskā atbalsta jomā; tiesiskuma, juridiskā atbalsta un juridiskā riska mazināšanas   jomā; pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas jomā; pašvaldības oficiālā viedokļa un informācijas nodrošināšanas jomā.

Talsu iela 4, Tukums

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “TUKUMA NOVADA DOME”

FINANŠU PĀRVALDE
Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Finanšu pārvalde ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas Tukuma novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības uzskaites jomā. Talsu iela 4, Tukums

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “TUKUMA NOVADA DOME”

ĪPAŠUMU PĀRVALDE

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Īpašumu pārvalde ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas Tukuma novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā.

Talsu iela 4, Tukums

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “TUKUMA NOVADA DOME”

KULTŪRAS, SPORTA UN TŪRISMA PĀRVALDE

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas kultūras, sporta, tūrisma, sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām un Tukuma novada pašvaldības zīmolvedības jomā.

Talsu iela 4, Tukums

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “TUKUMA NOVADA DOME”

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Attīstības nodaļa ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība Pašvaldības attīstības plānošanai un investīciju resursu administrēšanai, kura savu funkciju ietvaros organizē Tukuma novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un veic Domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgas un līdzsvarotas Pašvaldības administratīvās teritorijas veidošanu un attīstību.

Talsu iela 4, Tukums

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “TUKUMA NOVADA DOME” STRUKTŪRVIENĪBA

“TUKUMA NOVADA BŪVVALDE”

Tukuma novada būvvalde ir Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" struktūrvienība, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu Pašvaldībā un izpilda citas ar likumu noteiktas funkcijas būvniecības jomā.

Talsu iela 4, Tukums

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “TUKUMA NOVADA DOME”

TUKUMA NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kā arī Tukuma novada Domes deleģēto jautājumu risināšanu.

Brīvības laukums 10, Tukums
 

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “TUKUMA NOVADA DOME” STRUKTŪRVIENĪBA

“TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA”

Tukuma novada Pašvaldības policija ir Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" struktūrvienība, kura savas kompetences robežās veic sabiedriskās kārtības uzturēšanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā.      

Pils iela 18, Tukums