Irlavas pagasts

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1 Kristāli 9054 001 0124 1,52 1,52 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 10.06.2021. nomas maksa gadā 85,01 euro (bez PVN) (108 euro/ha)
2 Bitneri 9054 004 0082 2,6 2,6 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 10.06.2021. nomas maksa gadā 85,01 euro (bez PVN) (108 euro/ha)
3 Starpnieki  9054 003 0111 2,05 2,05 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 10.06.2021. nomas maksa gadā 85,01 euro (bez PVN) (108 euro/ha)