Sēmes pagstā

Nr. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.

"Lieknes"

Sēmes pag.

90780050107 1.7 1.4 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)
07.07.2020. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN
               

Pieteikties iznomāt šo zemi var no 2020.gada 7.jūlija līdz 2020.gada 6.augustam pie pārvaldes vadītājas Silvijas Rabkevičas 26430536