Drukāt

 

Pūres pagasts

Nr. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Vaivari 9074 004 0232 1,12 1,12 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.05.2018. pašvaldībai piekritīgā zeme
               
Pārvaldes vadītāja Santa Heimane  26546880