Pūres pagasts

 

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. bez nosaukuma 9074 002 0036 1.3 1.3 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 15.04.2019 rezerves zemes fonds
Pārvaldes vadītāja Santa Heimane  26546880