Jaunsātu pagasts

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Pagasts 9058 002 0121 1,4595 1,4595 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 21.05.2019 nomas maksa gadā 159,09 (bez PVN) (109 euro/ha)
Pārvaldes vadītāja Santa Heimane, tālr. 26546880