Drukāt

Irlavas pagasts

 

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Akmeņnieki 9054 001 0126 3,4950 0.7 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 75,60 euro (bez PVN) (108 euro/ha)
Pārvaldes vadītājs  Vilnis Janševskis  29405027