Aktuālie projekti Tukuma novadā  2019. gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Kohēzijas fonds (KF)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta 5.3.1.0/16/I/009 2017-2022 1229114.00 Tukums
Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā 
(Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā)
4.3.1.0/17/A/073 2018-2019 951084.58 Tukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Stacijas un Dāņu ielas; Vilkājas, Rūdas un Purva ielas)

15.03.2019. Informācija par projektu

18.07.2019. Informācija par projektu

5.6.2.0/17/I/006 2015-2019 4327897.96 Tukums
Deinstitucionalizācijas procesa atbalsta sistēma (1.kārta) 2.2.1.1/16/I/003
Sadarbības līgums ar Labklājības ministriju 
 2016-2019    Tukuma novads

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Tukuma 2.vidussk., Tukuma Raiņa ģimnāz., Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatsk., Tukuma 2.pamatsk.)

19.01.2018. Informācija par projektu

03.04.2018. Informācija par projektu

16.07.2018. Informācija par projektu

03.12.2018. Informācija par projektu

31.05.2019. Informācija par projektu

 8.1.2.0/17/I/015  2017-2022 9327495.61  Tukums 

Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"

18.07.2018. Informācija par projektu

18.10.2018. Informācija par projektu

18.01.2019. Informācija par projektu

18.04.2019. Informācija par projektu

18.07.2019. Informācija par projektu

4.2.2.0/17/I/103 2018-2019 1612700.00 Tukums

Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"

18.01.2019. Informācija par projektu 

4.2.2.0/17/I/104 2018-2020 1765966.00 Tukums
Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca” SAM 9.3.2. 2019-2021  795824.00  Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Kurzeme visiem (Deinstitucionalizācija)

13.02.2019. Informācija par projektu

28.03.2019. Informācija par projektu

29.05.2019. Informācija par projektu

25.06.2019. Informācija par projektu

05.11.2019. Informācija par projektu

1. Infografika

2. Infografika

3. Infografika

9.2.2.1/15/I/004
Sadarbības līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu 
2015-2022    Tukuma novads 
Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija) Sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu 2015-2022   Tukuma novads
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1/15/I/002
Sadarbības līgums ar Rīgas plānošanas reģionu
2016-2018   Tukuma novads
"Proti un dari" 8.3.3.0/15/I/001, Vienošanās Nr.6-13/1 2017-2018 112622.40 Tukuma novads

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus

03.06.2019. Informācija par projektu

17.06.2019. Informācija par projektu

9.2.4.2/16/I/011 2017-2019 342637.00 Tukuma novads
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Apgaismojuma tehnikas iegāde Kultūras pilij 17-08-AL01-A019.2201-000002   2018-2019  19924.42  Slampes pagasts

Koncertflīģeļa iegāde Tumes Kultūras namam  

05.07.2019. Informācija par projektu

19-08-AL01-A019.2201-000002 2019

31449.60

Tumes pagasts

Lestenes Tautas nama apkures sistēmas pārbūve  

26.08.2019. Informācija par projektu

23.10.2019. Informācija par projektu

19-08-AL01-A019.2201-000003 2019 20324.45 Lestenes pagasts

Bērnu laukumiņa rotaļu elementu uzstādīšana Pūres pagastā  

26.08.2019. Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2203-000001 2019-2020   Pūres pagasts

Gājēju celiņa izbūve Pūres pagasta centrā  

26.08.2019. Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2205-000005 2019-2020   Pūres pagasts

Vides objekta “Lieldienu karote” uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana Irlavā

26.08.2019. Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2205-000004 2019-2020   Irlavas pagasts

Irlavas sporta laukuma labiekārtošana

26.08.2019. Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2203-000002

2019-2020   Irlavas pagasts

Rotaļu elementu un brīvdabas sporta trenažieru aprīkojuma iegāde Lanceniekos

26.08.2019. Informācija par projektu

19-08-AL01-A019.2202-000004 2019-2020   Džūkstes pagasts

Kapu digitalizācija Tukuma novada pagastos  

26.08.2019. Informācija par projektu

19-08-AL01-A019.2202-000005 2019-2020   Jaunsātu, Degoles un Džūkstes pagasts
EK programma “Horizon 2020” (Apvārsnis 2020) aktivitāte “Pētniecība un inovācijas”

“Accelerate SUNSHiNE”– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly ( Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk)

10.04.2019. Informācija par projektu 

Koordinators Rīgas Tehniskā universitāte 2017-2020 185035.00 Tukuma novads

“ROBUST”– Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)

01.07.2017. Informācija par projektu

01.02.2019. Informācija par projektu

30.07.2019. Informācija par projektu

Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande) 2017-2021 107500.00 Tukuma novads

“Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās” (“COMPETE4SECAP”)

09.04.2019. Energopārvaldības sistēmas ieviešana

09.04.2019. Enerģijas taupības sacensības 

Koordinators SIA “EKODOMA” 2017-2020   Tukuma novads
Latvijas pašvaldību savienība // Zemkopības ministrijas valsts budžeta programma meža nozares attīstībai pasākumā "Meža dienas 2019"

Pašvaldību darbi parkos 

Informācija par projektu

Informācija par projektu

  2019 1000,00  Džūkstes un Degoles pagasti
EK programma WiFi4EU
Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU WiFi4EU-2018-1 2019-2021 15000.00 Tukuma novads
Valsts Kultūrkapitāla fonds

Durbes muižas kalpu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un atjaunošanas koncepcijas izstrāde

27.03.2019. Informācija par projektu 

  2018-2019 3865.50 Tukums
Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai 2019.gadā
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana   2018 27600.00 Tukuma novads
VARAM pasākums 2018.-2020.gadam "Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators"" 
Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" VARAM pilotprojekts 2018-2019 7500.00 Tukuma novads