Projektu arhīvs:
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA TUKUMĀ
PROJEKTU PUBLICITĀTES ARHĪVS
PROJEKTI 2014.GADĀ
PROJEKTI 2015.GADĀ
PROJEKTI 2016.GADĀ
PROJEKTI 2017.GADĀ
PROJEKTI 2018. GADĀ
PROJEKTI 2019. GADĀAktuālie projekti Tukuma novadā  2020. gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Tukuma 2.vidussk., Tukuma Raiņa ģimnāz., Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatsk., Tukuma 2.pamatsk.)

12.02.2020. Informācija par projektu

24.04.2020. Informācija par projektu

24.07.2020. Informācija par projektu

8.1.2.0/17/I/015 2017-2022 9327495.61  Tukums 

Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"

16.03.2020. Informācija par projektu

19.06.2020. Informācija par projektu

 4.2.2.0/17/I/103  2018-2020  1612700.00  Tukums

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Santas Zaļmežas ģimenes ārsta praksē

05.06.2020. Informācija par projektu

 9.3.2.0/19/A/112  2019-2021  24200.00  Tumes pagasts
Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA "Tukuma slimnīca" SAM 9.3.2. 2019-2021 795824.00 Tukums

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma
novada pašvaldībā

Informācija par projektu

Nr. 9.3.1.1/19/I/045 2020-2022 1941381,23 Tukums
Degradētās teritorijas sakopšana Mārtiņa ielas zonā (Mārtiņa ielas pārbūve) 5.6.2.0/20/I/003 2020-2022 1 22 24 46,44 Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus 9.2.4.2/16/I/011 2017-2020 342637,00 Tukuma novads
"Proti un dari" 8.3.3.0/15/I/001 2017-2021   Tukuma novads

Kurzeme visiem (Deinstitucionalizācija)

16.01.2020. Informācija par projektu

29.01.2020. Informācija par projektu

9.2.2.1/15/I/004
Sadarbības līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu  
2015-2022     Tukuma novads 
Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija)

9.2.2.1./15/I/001

Sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu 

2015-2022    Tukuma novads 
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1/15/I/002
Sadarbības līgums ar Rīgas plānošanas reģionu 
2015-2022   Tukuma novads 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve (2. kārta) 19-08-A00702-0000018 2019-2020 1418021.59 Pagasti

Irlavas sporta laukuma labiekārtošana
Informācija par projektu

Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2203-000002 2019-2020 17 019,62 Irlavas pagasts

Kapu digitalizācija Tukuma novada pagastos  

Informācija par projektu

Informācija par projektu
19-08-AL01-A019.2202-000005 2019-2020 1 43 26,40 Pagasti

Vides objekta “Lieldienu karote” uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana Irlavā

Informācija par projektu

26.08.2020. Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2205-000004 2019-2020  21 180,22 Irlavas pagasts

Sporta laukuma labiekārtošana un sporta aprīkojuma iegāde Zentenē

23.09.2019. Informācija par projektu

Informācija par projektu

19-08-AL01-A019.2202-000009 2019-2020 13961.57 Zentenes pagasts
Meža īpašumu sakopšana un uzlabošana M.Parka ielā 1, Tukumā 19-08-A00804-000030 2020-2022 49 55,24 Tukums
Apgaismojuma sistēmas izveide Irlavas kultūras namā   2020-2021 67 56,04 Irlava
Pūres pagasta kapu digitalizācija   2020-2021 35 43,00 Pūre
EK programma “Horizon 2020” (Apvārsnis 2020) aktivitāte “Pētniecība un inovācijas”

"Accelerate SUNSHiNE"– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly ( Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk)

23.01.2020. Informācija par projektu

Koordinators Rīgas Tehniskā universitāte   2017-2020  185035.00 Tukuma novads 

"ROBUST" – Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)

22.01.2020. Informācija par projektu

Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande)   2017-2021  107500.00 Tukuma novads 
"Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās" ("COMPETE4SECAP") Koordinators SIA “EKODOMA”   2017-2020    Tukuma novads
"Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam" (C -TRACK-50) Rīgas plānošanas reģions projektā ir partneris 2018-2021   Tukuma novads
EK programma WiFi4EU
Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU WiFi4EU-2018-1 2019-2020 15000.00 Tukuma novads
Valsts budžeta dotācija  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai 2020.gadā
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana   2020 27600,00 Tukuma novads