IMG 9277Atbildot uz iedzīvotāju jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmu labiekārtošanu un auto stāvvietu paplašināšanu vai izveidošanu, paskaidrojam, ka dzīvokļu īpašnieki kopā ar ēkas apsaimniekotāju var vienoties par konkrētai mājai piegulošās teritorijas zaļās zonas samazināšanu un auto stāvvietas izveidošanu vai paplašināšanu, kā arī par pagalma labiekārtošanu.
Saskaņā ar 2010.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Par pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Tukuma novadā” zemesgabala labiekārtošanā pašvaldība piedalās ar līdzfinansējumu līdz 50% no Tukuma novada Domē iesniegtās tāmes vērtības, bet ne vairāk kā 3000 euro uz vienu objektu. Saistošie noteikumi attiecas uz dzīvojamām ēkām, kurās ir ne mazāk kā pieci dzīvokļi.