iNFORMACIJA

2017. gada 26. oktobrī Tukuma novada Domē pieņemts lēmums Nr.17,21.§ “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Sēmes pagastā, Tukuma novadā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt plānoto atļauto izmantošanu vienā Sēmes pagasta daļā, ciema pierobežā, lai būtu iespējams tur izveidot savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju un piesaistīt Tukuma novadam jaunus iedzīvotājus. Šī iecere paplašināt ciema teritoriju un palielināt apbūves teritorijas atbilst Tukuma novada ilgtspējīgajai stratēģijai līdz 2033. gadam, kurā teikts : “Viena no novada attīstības prioritātēm ir mājokļu piedāvājuma paplašināšana. Tāpēc atbalstāma ir jauna dzīvojamā apbūve, apdzīvojuma sistēmā saglabājot līdzsvaru starp teritorijā izvietoto mājokļu, darba vietu un pieejamo pakalpojumu daudzumu un daudzveidību.”

Lokālplānojuma ierosinātājs – Ivars Liepiņš

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Arhitektūras nodaļas vadītāja Z.Koroļa

Lēmums Nr.17,21.§