Atbilstīgi 2014. gada 25. septembrī apstiprinātajam Tukuma novada Domes nolikumam “Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu”, līdz 2018. gada 15. oktobrim Tukuma novada Dome aicina Tukuma nevalstiskās organizācijas pieteikt pretendentus naudas balvām dažādās nominācijās.
1. Nesavtīgs ieguldījums un ilggadēja darbība sabiedrības labā;
2. Gada notikums;
3. Novada cildinājums;
4. Radošā degsme;
5. Izcilas sadarbības piemērs.


Ierosinājumi par naudas balvu jāiesniedz drukātā veidā Domē (Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101) līdz 2018.gada 15.oktobrim ar norādi “Pieteikums Tukuma NVO vai Tukuma NVO biedra apbalvošanai”.
Nolikums pieejams tīmekļa vietnē www.tukums.lv-> Sabiedrība-> Biedrības->Dokumenti https://tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/nvo/dokumenti vai Tukuma novada Domes apmeklētāju pieņemšanas centrā un novada pagastu pārvaldēs.