Nodaļas

Tukuma VPVKAC

tukums [at] pakalpojumucentri.lv

Engures VPVKAC

engure [at] pakalpojumucentri.lv

Jaunpils VPVKAC

jaunpils [at] pakalpojumucentri.lv

Kandavas VPVKAC

kandava [at] pakalpojumucentri.lv

Smārdes VPVKAC

smarde [at] pakalpojumucentri.lv

Irlavas VPVKAC

irlava [at] pakalpojumucentri.lv

Lapmežciema VPVKAC

lapmezciems [at] pakalpojumucentri.lv

Cēres VPVKAC

cere [at] pakalpojumucentri.lv

Degoles VPVKAC

degole [at] pakalpojumucentri.lv

Zantes VPVKAC

zante [at] pakalpojumucentri.lv

Zemītes VPVKAC

zemite [at] pakalpojumucentri.lv

Viesatu VPVKAC

viesati [at] pakalpojumucentri.lv

Džūkstes VPVKAC

dzukste [at] pakalpojumucentri.lv

Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Tukuma novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

 • sniedz informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Tukuma novada pašvaldībai;
 • sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā.
 • sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Tukuma novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • sniedz informāciju par Tukuma novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • noformē mutvārdu iesniegumus rakstveidā;
 • pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Tukuma novada pašvaldībai, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
 • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Tukuma novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 1. pielikumam, valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros tiek sniegti šādu iestāžu pieprasītākie pakalpojumi:

 1. Iesniegumu pieņemšana par:
  • Algas nodokļa grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu)
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu
  • Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai
 2. Gada ienākumu deklarācija ( konsultācija par e-pakalpojumu)
 3. Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)

Informācijas sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

 1. Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)
 2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
 3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū
 4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
 5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā
 6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)
 7. Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)
 8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā
 9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
 10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu)
 11. Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)
 12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)
 13. Mani dati Kadastrā
 14. Kadastra informācija mantojuma lietai
 15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
 16. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejupielāde
 17. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
 18. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
 19. Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva
 20. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
 21. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)
 22. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
 23. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
 24. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
 25. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana
 26. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
 27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām
 28. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu)
 29. Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)
 30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
 2. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
 3. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
 4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
 2. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
 3. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
 4. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
 5. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai
 6. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
 7. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana
 8. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
 9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
 2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
 3. Darbavietas higiēniskais raksturojums
 4. Ziņojums par arodslimības gadījumu
 5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
 6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā
 1. Informācija par BIS (Būvniecības informācijas sistēma) publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”.
 2. Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu.
 3. Palīdzība BIS e-pakalpojuma „Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā.