Aktuālie projekti Tukuma novadā 2019. gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Kohēzijas fonds (KF)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta 5.3.1.0/16/I/009 2017-2022 1229114.00 Tukums

Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā

(Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā)

4.3.1.0/17/A/073 2018-2019 951084.58 Tukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Stacijas un Dāņu ielas; Vilkājas, Rūdas un Purva ielas)

15.03.2019.

18.07.2019.

5.6.2.0/17/I/006 2015-2019 4327897.96 Tukums
Deinstitucionalizācijas procesa atbalsta sistēma (1.kārta) 2.2.1.1/16/I/003
Sadarbības līgums ar Labklājības ministriju
2016-2019   Tukuma novads

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Tukuma 2.vidussk., Tukuma Raiņa ģimnāz., Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatsk., Tukuma 2.pamatsk.)

19.01.2018.

03.04.2018.

16.07.2018.

03.12.2018.

31.05.2019.

20.02.2019.

28.08.2019.

14.11.2019. Informācija par projektu

27.11.2019. Informācija par projektu

12.02.2020. Informācija par projektu

8.1.2.0/17/I/015 2017-2022 9327495.61 Tukums

Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"

18.07.2018.

18.10.2018.

18.01.2019.

18.04.2019.

18.07.2019.

16.12.2019.

4.2.2.0/17/I/103 2018-2020 1612700.00 Tukums

Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"

18.01.2019.

4.2.2.0/17/I/104 2018-2021 1765966.00 Tukums

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Santas Zaļmežas ģimenes ārsta praksē

08.12.2019.

9.3.2.0/19/A/112 2019-2021 24200.00 Tumes pagasts
Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca” SAM 9.3.2. 2019-2021 795824.00 Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Kurzeme visiem (Deinstitucionalizācija)

13.02.2019.

28.03.2019.

29.05.2019.

25.06.2019.

20.09.2019.

20.09.2019.

05.11.2019.

 

9.2.2.1/15/I/004
Sadarbības līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu
2015-2022   Tukuma novads
Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija) Sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu 2015-2022   Tukuma novads
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1/15/I/002
Sadarbības līgums ar Rīgas plānošanas reģionu
2016-2018   Tukuma novads
"Proti un dari" 8.3.3.0/15/I/001, Vienošanās Nr.6-13/1 2017-2021 112622.40 Tukuma novads

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus

03.06.2019.

17.06.2019.

9.2.4.2/16/I/011 2017-2019 342637.00 Tukuma novads
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Apgaismojuma tehnikas iegāde Kultūras pilij 17-08-AL01-A019.2201-000002 2018-2019 19924.42 Slampes pagasts

Koncertflīģeļa iegāde Tumes Kultūras namam

05.07.2019. Informācija par projektu

19-08-AL01-A019.2201-000002 2019

31449.60

Tumes pagasts

Lestenes Tautas nama apkures sistēmas pārbūve

26.08.2019.

23.10.2019.

19-08-AL01-A019.2201-000003 2019 20324.45 Lestenes pagasts

Bērnu laukumiņa rotaļu elementu uzstādīšana Pūres pagastā

26.08.2019.

02.12.2019.

19-08-AL14-A019.2203-000001 2019-2020 10974.70 Pūres pagasts

Gājēju celiņa izbūve Pūres pagasta centrā

26.08.2019.

24.01.2020.

19-08-AL14-A019.2205-000005 2019-2020 54364.26 Pūres pagasts

Vides objekta “Lieldienu karote” uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana Irlavā

26.08.2019.

19-08-AL14-A019.2205-000004 2019-2020 21489.66 Irlavas pagasts

Irlavas sporta laukuma labiekārtošana

26.08.2019.

19-08-AL14-A019.2203-000002

2019-2020 15859.47 Irlavas pagasts

Rotaļu elementu un brīvdabas sporta trenažieru aprīkojuma iegāde Lanceniekos

26.08.2019.

24.01.2020.

19-08-AL01-A019.2202-000004 2019-2020 18407.43 Džūkstes pagasts
Sporta laukuma labiekārtošana un sporta aprīkojuma iegāde Zentenē 19-08-AL01-A019.2202-000009 2019-2020 13961.57 Zentenes pagasts

Kapu digitalizācija Tukuma novada pagastos

26.08.2019.

19-08-AL01-A019.2202-000005 2019-2020 14326.40 Jaunsātu, Degoles un Džūkstes pagasts
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve (2. kārta) 19-08-A00702-0000018 2019-2020 1418021.59 Pagasti
EK programma “Horizon 2020” (Apvārsnis 2020) aktivitāte “Pētniecība un inovācijas”

“Accelerate SUNSHiNE”– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly ( Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk)

10.04.2019.

Koordinators Rīgas Tehniskā universitāte 2017-2020 185035.00 Tukuma novads

“ROBUST”– Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)

01.07.2017. Informācija par projektu

01.02.2019.

30.07.2019.

26.11.2019.

26.11.2019.

22.01.2020.

 

Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande) 2017-2021 107500.00 Tukuma novads

“Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās” (“COMPETE4SECAP”)

09.04.2019.

09.04.2019.

Koordinators SIA “EKODOMA” 2017-2020   Tukuma novads
“Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (C -TRACK-50) Rīgas plānošanas reģions projektā ir partneris ar budžetu 146 500.00 EUR 2018-2021   Tukuma novads
Latvijas pašvaldību savienība // Zemkopības ministrijas valsts budžeta programma meža nozares attīstībai pasākumā "Meža dienas 2019"

Koku stādu iegāde Degolei un Džūkstei

 

 

  2019 999.55 Džūkstes un Degoles pagasti
EK programma WiFi4EU
Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU WiFi4EU-2018-1 2019-2020 15000.00 Tukuma novads
Valsts Kultūrkapitāla fonds

Durbes muižas kalpu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un atjaunošanas koncepcijas izstrāde

27.03.2019.

  2018-2019 3865.50 Tukums
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma
Durbes muižas kalpu mājas pārsegumu un jumta glābšanas darbi, 4. posms   2019 10000.00 Tukums
Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai 2019.gadā
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana   2019 27600.00 Tukuma novads
VARAM pasākums 2018.-2020.gadam "Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators""
Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" VARAM pilotprojekts 2018-2019 7500.00 Tukuma novads