Komitejas. Komiteju funkcijas. Komiteju sastāvs.


Finanšu komiteja.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komiteja.

Komunālo jautājumu un vides aizsardzības komiteja.

Finanšu komiteja

 • nodrošina Pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai Domes sēdē;

 • sniedz atzinumu par Pašvaldības budžeta projektu un izdarāmajiem grozījumiem gadskārtējā Pašvaldības budžetā;

 • sniedz atzinumu par prioritātēm līdzekļu sadalījumā no Pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kā arī gadījumos, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

 • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

 • sniedz atzinumus par investīciju projektu sagatavošanu un īstenošanu, un dažādu finanšu avotu līdzekļu piesaistīšanu Pašvaldības attīstības mērķu īstenošanai;sniedz atzinumus par Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizāciju, izpildes kontroli;

 • sniedz priekšlikumus par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;

 • sniedz priekšlikumus par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu un nedzīvojamo telpu nomu;

 • sniedz priekšlikumus par nedzīvojamo telpu izmantošanu;

 • sniedz priekšlikumus par denacionalizāciju un dzīvojamo māju privatizāciju;

 • sniedz atzinumus par Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu un iegūšanu īpašumā;

 • sniedz atzinumus par Pašvaldības kustamās mantas, kuras vērtība pārsniedz normatīvajos aktos noteikto apmēru, atsavināšanu vai norakstīšanu;

 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, to valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

 • normatīvajos aktos un Domes lēmumos noteiktā kārtībā pārrauga Pašvaldības budžeta izpildi un sniedz atskaiti Domei;

 • izskata iesniegumus un dod atzinumu par nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piemērošanu;

 • apstiprina Pašvaldības finanšu pārskata projektu un Pašvaldības gada publiskā pārskata projektu;

 • izskata jautājumus par kapitālsabiedrību, kurās Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja, darbību;

 • veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

 • KOMITEJAS SASTĀVS:
  • Gundars Važa - komitejas priekšsēdētājs
  • Imants Valers - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
  • Ligita Gintere 
  • Mārtiņš Limanskis 
  • Dace Lebeda 
  • Normunds Rečs 
  • Inga Priede 
  • Agnese Ritene 
  • Kaspars Gribusts 
  • Guntars Indriksons 
  • Gunda Cīrule 
  • Juris Šulcs 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:

  • sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;

  • bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem;

  • palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

  • dzīvojamo telpu izmantošanu;

  • veselības aprūpi un aizsardzību;

  • ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;

  • investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju sociālo jautājumu jomā;

  • sociālās palīdzības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, Bāriņtiesu darbības izvērtēšanu;

  • amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumiem atbilstoši kompetencei un iesniedz tos izskatīšanai Finanšu komitejā;

 • sniedz atzinumus par lēmumprojektiem Nolikuma 49.1.apakšpunktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus sociālās un veselības jautājumu jomas attīstībai, organizē un vada Pašvaldības politikas izstrādi un īstenošanu minētajā jomā;

 • izskata jautājumus par Tukuma novada sociālo dienestu, Bērnu un jauniešu centra “Sapņi”, Tukuma novada sociālās aprūpes centra “Rauda”, bāriņtiesas, Zantes ģimenes krīzes centra, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas darbību;

 • iepazīstas ar Pašvaldības kapitālsabiedrību darbību (ceturkšņa atskaites, gada pārskats), izskata un virza lēmumu projektus izskatīšanai Domes sēdē par Pašvaldības līdzdalības Pašvaldību kapitālsabiedrībās izvērtēšanu;

 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai;

 • veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

 • KOMITEJAS SASTĀVS:
  • Dace Lebeda - komitejas priekšsēdētāja
  • Agnese Ritenekomitejas priekšsēdētāja vietniece
  • Dace Adiņa 
  • Ilze Gotfrīda 
  • Juris Šulcs 
  • Modris Liepiņš 
  • Normunds Rečs 
  • Imants Valers 
  • Sandis Čilipāns

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs jautājumus par:

  • izglītības, kultūras, sporta, brīvā laika nodarbību un tūrisma jautājumiem;

  • jaunatnes lietām;

  • starptautisko sadarbību;

  • sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām konfesijām un draudzēm;

 • sniedz atzinumu par lēmumprojektiem Nolikuma 50.1.apakšpunktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomu attīstībai, organizē un vada Pašvaldības politikas izstrādi un īstenošanu minētajās jomās;
 • izskata jautājumus par Tukuma novada Izglītības pārvaldes, Pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un tūrisma iestāžu, struktūrvienību un aģentūru darbību;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai; izstrādā ieteikumus un sniedz atzinumus jautājumos par Pašvaldības kultūras pieminekļu uzturēšanu;

 • izstrādā ieteikumus un sniedz atzinumus sabiedrisko attiecību, komunikācijas un mārketinga jautājumos;

 • izstrādā ieteikumus un sniedz atzinumus jautājumos par Pašvaldības simbolikas (ģerboņa, karoga, pilsētu un pagastu zīmolu utt.) izveidi un izmantošanu;

 • veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

 • KOMITEJAS SASTĀVS:
  • Ligita Gintere - komitejas priekšsēdētāja
  • Sandis Čilipānskomitejas priekšsēdētājas vietnieks
  • Inga Priede 
  • Ilze Gotfrīda 
  • Dace Adiņa 
  • Rimants Liepiņš 
  • Edīte Zelča 
  • Modris Liepiņš 
  • Oskars Kambala 

Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komiteja

 •  sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs jautājumus par:
  • atsevišķu Tukuma novada teritoriālo vienību pārvaldi;
  • Tukuma pilsētas, Kandavas un pagastu apvienības un pagastu pārvalžu jautājumiem, to skaitā finanšu un personāla politikas, kā arī materiāltehniskajiem jautājumiem;
  • Tukuma novada teritoriālajās vienībās sniegto pašvaldības pakalpojumu pilnveidi;
  • jaunu Pašvaldības struktūrvienību vai amata vietu izveidošanu pagastu pārvaldēs un Kandavas un pagastu apvienībā;
  • teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību, īpašumu un teritorijas izmantošanu;
  • investīcijas projektu sagatavošanu un īstenošanu;
  • būvniecības procesu un teritorijas labiekārtošanu;
  • uzņēmējdarbības atbalsta jautājumiem;
  • Pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību;
  • Pašvaldības mežu un publisko ūdeņu apsaimniekošanu;
  • Engures ostas pārvaldes darbību;
 • sniedz atzinumus par lēmumprojektiem Nolikuma 51.1. apakšpunktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus Pašvaldības teritorijas attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta jomās, organizē un vada politikas izstrādi un īstenošanu minētajās jomās;
 • izskata drošības, kārtības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumus;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai;
 • iepazīstas ar kapitālsabiedrību darbību (ceturkšņa atskaites, gada pārskats), izskata un virza lēmumu projektus izskatīšanai Domes sēdē par Pašvaldības līdzdalības Pašvaldību kapitālsabiedrībās izvērtēšanu
 • veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.
 • KOMITEJAS SASTĀVS:
  • Normunds Rečs - komitejas priekšsēdētājs
  • Gunda Cīrule komitejas priekšsēdētājas vietniece
  • Ligita Gintere 
  • Inga Priede 
  • Rimants Liepiņš
  • Mārtiņš Limanskis 
  • Kaspars Gribusts 
  • Oskars Kambala 
  • Agnese Ritene 

 

Komunālo jautājumu un vides aizsardzības komiteja

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par šādiem vides, vides aizsardzības un komunālajiem jautājumiem:
  • par budžeta izmantošanu novada attīstības mērķiem;
  • par komunālo pakalpojumu organizēšanas un darbības jautājumiem;
  • par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, telpu izmantošanu;
  • par dzīvojamo māju privatizāciju;
  • par zemes lietām, teritorijas apstādījumu plānošanu, labiekārtošanu;
  • vides attīstības politiku;
  • par Ķemeru Nacionālā parka un Abavas senlejas apsaimniekošanu un dabas aizsardzību;
  • par pašvaldības īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu;
  • par satiksmes organizāciju;
 • veicina dabas un vēstures pieminekļu apzināšanu, uzskaiti un saglabāšanu;
 • apzina degradētās teritorijas, veic to klasifikāciju un veicina teritoriju sakārtošanu;
 • iepazīstas ar kapitālsabiedrību darbību (ceturkšņa atskaites, gada pārskats), izskata un virza lēmumu projektus izskatīšanai Domes sēdē par Pašvaldības līdzdalības Pašvaldību kapitālsabiedrībās izvērtēšanu
 • izskata savā kompetencē esošo amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus pirms to iesniegšanas Finanšu komitejā.

 

 • KOMITEJAS SASTĀVS:
  • Mārtiņš Limanskis - komitejas priekšsēdētājs
  • Gunda Cīrule - komitejas priekšsēdētāja vietniece
  • Guntars Indriksons 
  • Oskars Kambala 
  • Imants Valers 
  • Kaspars Gribusts 
  • Dace Lebeda 
  • Edīte Zelča 
  • Dace Adiņa