Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma novada pašvaldības administrācija" ir Tukuma novada pašvaldības domes izveidota iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Tukuma novada pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Pašvaldības administrācijas juridiskā adrese ir Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

Pašvaldības administrācija atrodas Domes pakļautībā.

Pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci īsteno Pašvaldības izpilddirektors.

Pašvaldības administrāciju finansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Administrācijas struktūrvienības

Administratīvā pārvalde

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Administratīvā pārvalde ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas dokumentu pārvaldības, personāla vadības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju administrēšanas un tehniskā atbalsta jomā; tiesiskuma, juridiskā atbalsta un juridiskā riska mazināšanas jomā; pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas jomā; pašvaldības oficiālā viedokļa un informācijas nodrošināšanas jomā


Finanšu pārvalde

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Finanšu pārvalde ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas Tukuma novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības uzskaites jomā.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas sabiedrības informēšanā.


Īpašumu pārvalde

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Īpašumu pārvalde ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas Tukuma novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā.


Kultūras un sporta nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Kultūras un sporta nodaļa ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno Pašvaldības administrācijas funkcijas kultūras un sporta jomā.


Attīstības nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Attīstības nodaļa ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība Pašvaldības attīstības plānošanai un investīciju resursu administrēšanai, kura savu funkciju ietvaros organizē Tukuma novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un veic Domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgas un līdzsvarotas Pašvaldības administratīvās teritorijas veidošanu un attīstību.


Tukuma novada būvvalde

Tukuma novada būvvalde ir Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" struktūrvienība, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu Pašvaldībā un izpilda citas ar likumu noteiktas funkcijas būvniecības jomā.

Būvvalde

buvvalde [at] tukums.lv

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kā arī Tukuma novada Domes deleģēto jautājumu risināšanu.

Dzimtsarakstu nodaļa

dzimtsaraksti [at] tukums.lv

Tukuma novada Pašvaldības policija

Tukuma novada Pašvaldības policija ir Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" struktūrvienība, kura savas kompetences robežās veic sabiedriskās kārtības uzturēšanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā.