Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma novada pašvaldības administrācija" ir Tukuma novada pašvaldības domes izveidota iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Tukuma novada pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Pašvaldības administrācijas juridiskā adrese ir Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

Pašvaldības administrācija atrodas Domes pakļautībā.

Pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci īsteno Pašvaldības izpilddirektors.

Pašvaldības administrāciju finansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Administrācijas struktūrvienības

 • Lietvedības un IT nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Lietvedības un IT nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības administrācijas funkcijas dokumentu pārvaldības, dokumentu uzkrāšanas, uzskaitīšanas un saglabāšanas, pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju administrēšanas un tehniskā atbalsta jomā.

 • Finanšu nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Finanšu nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības administrācijas funkcijas Tukuma novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības uzskaites jomā.

 • Īpašumu nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Īpašumu nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas administrē nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, organizē nekustamā īpašumu nodokļa parāda piedziņas procesus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā, nodrošina nekustamo īpašumu uzskaiti, nomas līgumu slēgšanu, nodrošina pašvaldības nedzīvojamā fonda uzturēšanu un apsaimniekošanu.

 • Kultūras un sporta un komunikācijas nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Kultūras un sporta un komunikācijas nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības funkcijas kultūras, sporta un komunikācijas jomās, attīstot daudzpusīgu, visaptverošu kultūras un sporta vidi, nodrošinot sabiedrības informēšanu un veicinot Tukuma novada atpazīstamību un pozitīvu tēlu nacionālā un starptautiskā mērogā.

 • Attīstības nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Attīstības nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, pašvaldības attīstības plānošanai un investīciju resursu administrēšanai, kura savu funkciju ietvaros organizē Tukuma novada domes pieņemto lēmumu izpildi un veic pašvaldības administrācijas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgas un līdzsvarotas pašvaldības administratīvās teritorijas veidošanu un attīstību.

 • Tukuma novada būvvalde

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” struktūrvienība Tukuma novada būvvalde ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldībā un izpilda citas ar ārējiem normatīviem noteiktas funkcijas būvniecības jomā.

Būvvalde

buvvalde [at] tukums.lv
 • Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu pašvaldības deleģēto jautājumu risināšanā.

Dzimtsarakstu nodaļa

dzimtsaraksti [at] tukums.lv
 • Tukuma novada pašvaldības policija

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Tukuma novada pašvaldības policija ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kura savas kompetences robežās veic sabiedriskās kārtības uzturēšanu Tukuma novadā.

 • Audita un kontroles nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kuras mērķis ir ar neatkarīgas, objektīvas pārliecības radīšanu un konsultēšanu palīdzēt pašvaldībai sasniegt tās mērķus un uzlabot pašvaldības darbību, sistemātiski pārbaudot un novērtējot iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti un efektivitāti un sniedzot ieteikumus tās pilnveidošanai.

 • Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros atbild par tai uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi. 

 • Juridiskā nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Juridiskā nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības administrācijas funkcijas Tukuma novada pašvaldības juridiskā atbalsta un publisko iepirkumu organizēšanas jomā. 

 • Komunālā nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Komunālā nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas organizē Tukuma pilsētas teritorijas labiekārtošanu, novada ielu un ceļu uzturēšanu, dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, dabas resursu racionālu apsaimniekošanu kā arī nodrošina vides aizsardzības funkciju izpildi.

 • Tukuma novada bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir Tukuma novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesa

barintiesa [at] tukums.lv
 • Personāla nodaļa

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Personāla nodaļa ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt pašvaldības mērķiem un vajadzībām atbilstošu personāla attīstības politiku un darbību.