Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziska persona var sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana Tukuma novada pašvaldībā notiek saskaņā ar:

Trauksmes celšanas likumu

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti, ir pieejama mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.

Trauksmes celšana

Tukuma novada pašvaldības kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos:

Lelde Bičuša

Nodaļas vadītāja
lelde.bicusa [at] tukums.lv