Tukuma novada dome

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

Tukums, Talsu iela 4, LV-3101
Pārvaldes sekretāre:

e-pasts: pasts@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldības bankas konta rekvizīti:
Reģ.Nr. 90000050975
A/S "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV17HABA0001402040731

Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:
- Swedbank AS, konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1,
- SEB banka AS, konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 1880 3,
- Citadele AS, konta Nr.LV58 PARX 0001 3960 6000 3

Dabas resursa nodokļa samaksai - LV35 HABA 0551 0264 1074 1

Domes paraksta tiesības:
- Tukuma novada Domes priekšsēdētājam Gundaram Važam

- Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Imantam Valeram

- Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietniecei Ingai Priedei