Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 16 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.
Ar dokumentiem var iepazīties Tukuma novada domes Īpašumu pārvaldē, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā.

Kontaktālruņi informācijai:

+371 26603410

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”, 9.1 panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Ar dokumentiem var iepazīties Tukuma novada Domes Īpašumu pārvaldē, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā.

Kontaktālruņi informācijai: 

+371 25675399 (Ilze Artihoviča)

+371 26693802 (Evita Rutkovska)

 

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības un likuma 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1 panta 2. punkts nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, dzēš pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas – attiecīgās pašvaldības.