Par pagastu

Slampes pagasta teritorija – 155 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 2031, uz 01.01.2015. - 2020, uz 01.01.2016. - 1970, uz 01.01.2017. - 1932, uz 01.01.2018. -1875. 

Slampes pagasts tika izveidots 70-to gadu beigās, kad apvienoja vairākas tagadējā pagasta daļas. Pagasta teritorijā iekļāva Vīkseli (bijušo Slampes pagasta centru), Praviņu pagastu (Praviņas un Spirgus) un Ozolniekus (pirms tam bija Smārdes pagasta un starp Smārdes un Slampes pagastiem sadalītā Ozolpils pagasta teritorijā).

Pagasta teritorijā agrāk atradās divas muižas: Slampē un Vīkselē; kad izveidoja pagastu ar tagadējo teritoriju, arī Praviņu un Spirgus muižas. Savā laikā pagastā ir bijušas trīs vējdzirnavas un vienas ūdensdzirnavas. Vēl ir bijuši trīs krogi. Savukārt baznīca pagastā nekad nav bijusi, un pagasta iedzīvotāji galvenokārt apmeklējuši Džūkstes Evanģēliski luterisko baznīcu.

Slampes pagasta kontakti

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalžu darba laiks ārkārtējās situācijas laikā: Skatīt šeit


"Kultūras pils", Slampes pagasts, Tukuma novads LV-3119Slampes pagasta pakalpojumu centrs

Tālrunis 27231141
e-pasts: slampe@tukums.lv  

Slampes pagasta pakalpojumu centra darba laiki: 

- pirmdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 18.00
- otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 16.30
- piektdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 15.00

 

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāja

Dace Pole, tālr.29230323, e-pasts: dace.pole@tukums.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks:

Pārvaldē - pirmdienās no plkst.13.00 līdz 15.00

Džūkstes pakalpojumu centrā - pirmdienās no plkst.16.00 līdz 18.00.


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece  

Aija Šīmane, tālrunis 26741540

Pieņemšanas laiki (kopienas cetrs "Rīti", Slampes pagasts):

- otrdienās 8.00- 12.00
- ceturtdienās 13.00 - 17.00


Sociālā darba speciālisti Slampes un Džūkstes teritoriālajās vienībās  (Kontaktinformācija šeit)


Ģimenes ārste ("Rīti", Slampes pagasts)

Vēsma Cinkus

Pieņemšanas laiki:

-  pirmdienās 14.00 - 19.00

-  otrdienās 13.00 - 16.00

-  trešdienās 8.30 - 13.00

-  ceturtdienās 13.00 - 16.00

-  piektdienās 8.00 - 13.00

Slampes pagasta izglītība

Zemgales vidusskola

Slampes pagasts, Tukuma novads, LV -3119

Direktora p.i. Evija Baumane

Tālrunis: 22003940; 27009093

e-pasts: zemgalesvidusskola@tukums

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

Direktore Baiba Zunde

Tālrunis 63198369

e-pasts: pienenite@tukums.lv

PII "Pienenīte" no 1991.gadā atrodas speciāli projektētā ēkā četrām grupām. Apkārt iestādei izvietoti grupu rotaļu laukumi un sporta laukums. Darbojas četras grupas bērniem vecumā no 2 - 7 gadiem.

Audzēkņu emocionālā, intelektuālā, fiziskā attīstība tiek virzīta uz katra bērna individuālajiem sasniegumiem un veiksmīgu skolas gaitu sākumu.

Piedāvājam 2 programmas:

1.      Vispārattīstošā pirmsskolas izglītības programma 

2.      Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai

Programmu realizēšanā galvenais līdzeklis ir rotaļa- didaktiskā, kustību, muzikālā, dramatizācijas utt., kurā bērns mācās rotaļājoties, pilnveido savas spējas, prasmes, attīsta izziņas sfēru. Audzēkņiem ir iespējams saņemt arī logopēda konsultācijas.

Tradīcijas:

- Dzejas diena septembrī

- Rudens svētki ar ziedu un dārzeņu izstādēm

- Latvijas dzimšanas diena

- Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām

- Sporta svētki „Ziemas olimpiāde", „Vasaras sporta spēles"

- Mātes diena /Vecāku/ vecvecāku diena

- Izlaidums 6 gadīgajiem

Slampes pagasta kultūra

Slampes pagasta Kultūras pils 

Adrese: Slampe,Slampes pagasts,Tukuma nov.,LV-3119
Vadītāja: Madara Jumiķe
Tālr. 27231139

madara.jumike@tukums.lv
slampe.kultura@gmail.com

Kultūras darba organizatoreZane Štāla

zane.stala@tukums.lv

Slampes Kultūras pils kase – tālr.20005704 (Kases darba laiks P.-P. no plkst. 9.00-15.00)

Slampes kultūras pils atklāta – 1978. gads 23. decembris.

Šobrīd kultūras pilī darbojas 13 amatiermākslas kolektīvi:

 1. 2022.gadā Slampes senioru deju kolektīvam “Jumis” apritēja 56 gadi. Kolektīvs dejojis savas darbības laikā visos Dziesmu un deju svētkos, neskaitāmos draudzības koncertos. Dejots Čehijā, Slovākijā, Ungārijā ,Krievijā, Lietuvā,Itālijā,Turcijā. Kolektīvā ir 24 dalībnieki.
  Vadītāja: 
  Gunta Krecere
 2. Folkloras kopa "Pūrs" darbojas no 1987. gada. Dziedāts daudzviet Latvijā, piedalījušies festivālos Čehijā, Slovākijā, Horvātijā, Lietuvā, Krievijā, kā arī starptautiskajos festivālos "Baltika". Folkloras kopu dibinājis ilggadējais kultūras pils direktors Valfrīds Horsts un vadītāja Anita Apine. Kopā darbojas 26 dalībnieki.
  Vadītāja: 
  Anita Apine
 3. Slampes jauniešu deju kolektīvs darbojas no kultūras pils pirmsākumiem. Piedalījies vairākos sadraudzības koncertos, festivālos. Deju kolektīvs jau 8. gadu darbojas ar nosaukumu tautas deju kolektīvs  "Laisma". Kolektīvā 20 dalībnieki.
  Vadītāja:
   Ligija Cīrule
 4. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Namejs" dibināts 2010. gada 20. janvārī. Pirmā vadītāja bija Inta Strautmane, bet no 2012. gada kolektīvu vada Gunta Krecere. Dejotāji ar savām dejām priecē skatītājus pagastā, novadā, starpnovados un arī ārpus valsts robežām. 2013. un 2018. gadā kolektīvs piedalījies Dziesmu svētkos. Koncertējuši gan Lietuvā, gan Eiropeādēs Zviedrijā, Somijā un Portugālē. Skatēs startē ar labiem panākumiem. No 2021.gada vasaras kolektīvu vada Zane Breča.Darbojas 24 dalībnieki.
  Vadītāja: 
  Zane Breča
 5. Slampes amatierteātris darbojies ilgu laiku pirms kultūras pils atklāšanas. Katru gadu tiek iestudēta jauna luga. Ilgus gadus to vadījis Valfrīds Horsts. Nu jau vairākus gadus režisore Ivonna Bredovska. Kolektīvā 12 dalībnieki.
   
 6. Sieviešu vokālais ansamblis darbojas ļoti sen, bet ar nosaukumu "Gamma" 23. sezonu. 10 gadus to veiksmīgi vadīja Ināra Vičmane. Gadu vadīja Vija Fogele. Bet no 2020.gada-2021.gadam ansambli vadīja Ēriks Budevics. Ansamblis piedalās koncertos gan mājās, gan pie draugiem novadā un kaimiņu novados.
 7. Audēju pulciņš. Darbojas jau desmito gadu. To dibināja un pirmā vadītāja Aija Klētiņa, vēlāk Dina Zīriņa, tagad Tatjana Šleinere. Pulciņā darbojas 6 audējas. Katru gadu notiek darbu izstādes.
  Vadītāja: 
  Tatjana Šleinere
 8. Jau no 1980. gada Slampes kultūras pilī darbojas arī bērnu teātris "Spārni" . Piedalījies visās skolu teātru skatēs, sarīkojumos Slampē. Tagad 12 dalībnieki.
 9. Jauniešu vokālais ansamblis "RIO" pastāv no 2013. gada. Pirmā vadītāja bija Rita Lazare, tad Signe Pranča, tad Vija Fogele, no 2020.gada līdz 2021.gadam vadīja Ēriks Budevics. Piedalās skatēs, koncertos.
 10. Pirmsskolas vokālais ansamblis "Saulstariņi". Darbojas 9 gadus.
  Vadītāja: 
  Anita Apine
 11. Bērnu deju kolektīvs "Vijumiņš", kas dibināts 2013. gadā. Pirmais vadītājs Uģis Zvirbulis. No 2017. gada līdz 2021.gadam kolektīvu vadīja Madara Jumiķe.
 12. Bērnu deju kolektīvs "Jumaliņa". Dibināts 2015. gadā. Līdz 2021.gadam kolektīvu vadīja Madara Jumiķe.
 13. Bērnu deju kolektīvs "Jumalēni". Dibināts 2016. gadā, vadīja Madara Jumiķe. No 2020.gada
  Vadītāja: 
  Zane Breča

Notiek gadskārtu tradīciju sarīkojumi - Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki. Svinam valsts svētkus - Latvijas proklamēšanas diena u.c., Amatiermākslas kolektīvu jubilejas ik pa pieciem gadiem un kolektīvu festivāli, draudzības koncerti, radošās dienas. Ik pa diviem gadiem notiek komēdiju festivāls "Vitamīns "C" -, ikgadējs mākslas dienu sarīkojums, Tukuma novada skolu deju kolektīvu festivāls "Zemgales bļoda".  Notiek arī Ģimenu diena, kas kļūs par tradīciju u.c. Regulāri notiek gleznu un lietiškās mākslas izstādes.
Priecājamies par novada un blakus novadu koncertu, profesionālo teātru izrāžu apmeklētājiem.

Slampes pagasta sports

Sporta darba organizators Slampē Reinis Duksītis, tālr. 26255250.

Aktuālais pagastā maijā: 

 • Šķūnīšu lietotāju ievērībai! 17. maijā plkst. 18.00 pie mājām "Saulstari" notiks sapulce par Slampes šķūnīšu sakārtošanu vai iespējamo nojaukšanu. Šķūnīšu lietotājiem ierašanās obligāta!
 • Apstiprināts LAD projekts “Rotaļu elementu iegāde un uzstādīšana Slampes ciemā”, izsludināts iepirkums rotaļu elementiem.
 • Veikta aptauja par niedru pļaušanas iespējām  Slampes dīķos, lai samazinātu dīķu aizaugšanu un uzlabotu ūdens kvalitāti.
 • Noslēdzies atklātais iepirkuma  konkurss “Tukuma novada pagastu ceļu uzturēšana vasaras sezonā”. Līgums par Slampes un Džūkstes pagastu ielu un ceļu  vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem veiks SIA “DREAMWAY” .

Maijā notiks nomas tiesību izsole zemei “Noma1”, pieteikušies trīs pretendenti, informācija par izsoles noteikumiem Tukuma mājas lapā www.tukums.lv , sadaļā izsoles

Noslēdzies atklātais iepirkuma  konkurss “Tukuma novada pagastu ceļu uzturēšana vasaras sezonā”. Līgums par Slampes un Džūkstes pagastu ielu un ceļu  vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem veiks SIA “DREAMWAY” 

Kapusvētki Slampes kapos - pirmajā augusta sestdienā. 

2022. gada 6. augustā:

 • plkst. 11.00 – Spirgus kapi
 • plkst. 12.00 – Slampes kapi
 • plkst. 13.00 – Vīkseles kapi
 • plkst. 14.00 – Andreja kapi
 • plkst. 15.00 – Sprostu kapi

Mācītājs – Kaspars Kovaļovs