Par pagastu

Slampes pagasta teritorija – 155 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 2031, uz 01.01.2015. - 2020, uz 01.01.2016. - 1970, uz 01.01.2017. - 1932, uz 01.01.2018. -1875. 

Slampes pagasts tika izveidots 70-to gadu beigās, kad apvienoja vairākas tagadējā pagasta daļas. Pagasta teritorijā iekļāva Vīkseli (bijušo Slampes pagasta centru), Praviņu pagastu (Praviņas un Spirgus) un Ozolniekus (pirms tam bija Smārdes pagasta un starp Smārdes un Slampes pagastiem sadalītā Ozolpils pagasta teritorijā).

Pagasta teritorijā agrāk atradās divas muižas: Slampē un Vīkselē; kad izveidoja pagastu ar tagadējo teritoriju, arī Praviņu un Spirgus muižas. Savā laikā pagastā ir bijušas trīs vējdzirnavas un vienas ūdensdzirnavas. Vēl ir bijuši trīs krogi. Savukārt baznīca pagastā nekad nav bijusi, un pagasta iedzīvotāji galvenokārt apmeklējuši Džūkstes Evanģēliski luterisko baznīcu.

Slampes pagasta pakalpojumu centrs

"Kultūras pils", Slampes pagasts, Tukuma novads LV-3119

Slampes pagasta pakalpojumu centra darba laiki: 

 • pirmdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 18.00;
 • otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 16.30;
 • piektdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 15.00.

Slampes pagastu pārvaldes vadītāja Mairita Čuda

Vadītājas pieņemšanas laiks:

pirmdienās no plkst.13.00 līdz 15.00


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece  

Aija Šīmane, tālr. 26741540

Pieņemšanas laiki (kopienas cetrs "Rīti", Slampes pagasts):

 • otrdienās 8.00- 12.00;
 • ceturtdienās 13.00 - 17.00.

Sociālā darba speciālisti Slampes un Džūkstes teritoriālajās vienībās  (Kontaktinformācija šeit)


Ģimenes ārste ("Rīti", Slampes pagasts)

Vēsma Cinkus

Pieņemšanas laiki:

 • pirmdienās 14.00 - 19.00
 • otrdienās 13.00 - 16.00
 • trešdienās 8.30 - 13.00
 • ceturtdienās 13.00 - 16.00
 • piektdienās 8.00 - 13.00

Zemgales vidusskola

Slampes pagasts, Tukuma novads, LV -3119

Direktora p.i. Evija Baumane

Tālrunis: 22003940; 27009093

e-pasts: zemgalesvidusskola@tukums

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

Direktore Baiba Zunde

Tālrunis 63198369

e-pasts: pienenite@tukums.lv

PII "Pienenīte" no 1991.gadā atrodas speciāli projektētā ēkā četrām grupām. Apkārt iestādei izvietoti grupu rotaļu laukumi un sporta laukums. Darbojas četras grupas bērniem vecumā no 2 - 7 gadiem.

Audzēkņu emocionālā, intelektuālā, fiziskā attīstība tiek virzīta uz katra bērna individuālajiem sasniegumiem un veiksmīgu skolas gaitu sākumu.

Piedāvājam 2 programmas:

1.      Vispārattīstošā pirmsskolas izglītības programma 

2.      Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai

Programmu realizēšanā galvenais līdzeklis ir rotaļa- didaktiskā, kustību, muzikālā, dramatizācijas utt., kurā bērns mācās rotaļājoties, pilnveido savas spējas, prasmes, attīsta izziņas sfēru. Audzēkņiem ir iespējams saņemt arī logopēda konsultācijas.

Tradīcijas:

- Dzejas diena septembrī

- Rudens svētki ar ziedu un dārzeņu izstādēm

- Latvijas dzimšanas diena

- Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām

- Sporta svētki „Ziemas olimpiāde", „Vasaras sporta spēles"

- Mātes diena /Vecāku/ vecvecāku diena

- Izlaidums 6 gadīgajiem

Slampes pagasta Kultūras pils 
Adrese: Slampe,Slampes pagasts,Tukuma nov.,LV-3119

Vadītāja: Megija Pētersone
Tālr. +371 
27231139

megija.petersone2@tukums.lv
slampe.kultura@gmail.com

Kultūras darba organizatoreAmanda Bizauska
Tālr. +371 28340610
amanda.bizauska@tukums.lv

Slampes Kultūras pils kase – tālr. +371 20005704 (Kases darba laiks P.-Pk. no plkst. 8.00-12.00)

Slampes kultūras pils atklāta – 1978. gads 23. decembris.

2024.gadā Kultūras pilī darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:

 1. 2024.gadā Slampes senioru deju kolektīvam “Jumis” aprit 58 gadi. Kolektīvs dejojis savas darbības laikā visos Dziesmu un deju svētkos, neskaitāmos draudzības koncertos. Dejots Čehijā, Slovākijā, Ungārijā ,Krievijā, Lietuvā,Itālijā,Turcijā. Kolektīvā ir 24 dalībnieki.
  Vadītāja: Gunta Krecere
 2. Folkloras kopa "Pūrs" darbojas no 1987. gada. Dziedāts daudzviet Latvijā, piedalījušies festivālos Čehijā, Slovākijā, Horvātijā, Lietuvā, Krievijā, kā arī starptautiskajos festivālos "Baltika". Folkloras kopu dibinājis ilggadējais kultūras pils direktors Valfrīds Horsts un vadītāja Anita Apine. Kopā darbojas 18 dalībnieki.
  Vadītāja: Anita Apine
 3. Slampes jauniešu deju kolektīvs darbojas no kultūras pils pirmsākumiem. Piedalījies vairākos sadraudzības koncertos, festivālos. Deju kolektīvs jau 10. gadu darbojas ar nosaukumu tautas deju kolektīvs  "Laisma". Kolektīvā 20 dalībnieki.
  Vadītāja: Ligija Cīrule
 4. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Namejs" dibināts 2010. gada 20. janvārī. Pirmā vadītāja bija Inta Strautmane, bet no 2012. gada kolektīvu vada Gunta Krecere. Dejotāji ar savām dejām priecē skatītājus pagastā, novadā, starpnovados un arī ārpus valsts robežām. 2013. un 2018. gadā kolektīvs piedalījies Dziesmu svētkos. Koncertējuši gan Lietuvā, gan Eiropeādēs Zviedrijā, Somijā un Portugālē. Skatēs startē ar labiem panākumiem. No 2021.gada vasaras kolektīvu vada Zane Breča. Darbojas 24 dalībnieki.
  Vadītāja: Zane Breča
 5. Slampes pieaugušo amatierteātris darbojies ilgu laiku pirms kultūras pils atklāšanas. Katru gadu tiek iestudēta jauna luga. Ilgus gadus to vadījis Valfrīds Horsts. 
  Līdz 2022.gada janvārim režisore Ivonna Bredovska. No 2022.gada rudens  režisore- Romēna Štamere
 6. Audēju pulciņš. Darbojas jau divpadsmto gadu. To dibināja un pirmā vadītāja Aija Klētiņa, vēlāk Dina Zīriņa, tagad Tatjana Šleinere. Pulciņā darbojas 6 audējas. Katru gadu notiek darbu izstādes.
  Vadītāja: Tatjana Šleinere
 7. Jauniešu vokālais ansamblis "RIO" pastāv no 2013. gada. Pirmā vadītāja bija Rita Lazare, tad Signe Pranča, tad Vija Fogele, no 2020.gada līdz 2021.gadam vadīja Ēriks Budevics. Piedalās skatēs, koncertos. No 2022.gada “RIO” pārtapis par vokāli instrumentālo ansambli.
  Vadītājs: Agris Siliņš
 8. Pirmsskolas vokālais ansamblis "Saulstariņi", nodarbības notiek PII “Pienenīte”, tajā dzied bērni no 3-6 gadu vecumam. Darbojas 11 gadus.
  Vadītāja: Anita Apine
 9. Bērnu deju kolektīvs "Vijumiņš", kas dibināts 2013. gadā. Pirmais vadītājs Uģis Zvirbulis. No 2017. gada līdz 2021.gadam kolektīvu vadīja Madara Jumiķe. No 2022.gada rudens vadītāja Ligija Cīrule. No 2023. gada vadītāja Marlēna Zamulovica.
 10. Bērnu deju kolektīvs "Jumaliņa". Dibināts 2015. gadā. Līdz 2021.gadam kolektīvu vadīja Madara Jumiķe. No 2022.gada rudens vadītāja Zane Breča.
 11. Bērnu deju kolektīvs "Jumalēni". Dibināts 2016. gadā, vadīja Madara Jumiķe. No 2021.gada vadītāja: Zane Breča
 12. Bērnu popgrupa "Vocalio". Dibināts 2022. gadā, vadītāja Anita Geidāne

Notiek gadskārtu tradīciju sarīkojumi – Meteņi, Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki. Svinam valsts svētkus - Latvijas proklamēšanas diena u.c., Amatiermākslas kolektīvu jubilejas ik pa pieciem gadiem un kolektīvu festivāli, draudzības koncerti, radošās dienas. Notiek dažādi novada un valsts pasākumi - skolu deju kolektīvu festivāls "Zemgales bļoda", Tukuma deju apriņķa tautas deju kolektīvi dižkoncerti un skates, Mūsdienu deju skates.  Regulāri norisinās gleznu izstādes, dažādas meistarklases u.c. Paralēli amatiermākslas kolektīvu nodarbībām piedāvājam arī nodarbības par maksu. Regulāri iznomājam telpas arī uz privātiem pasākumiem, koncertiem, izrādēm.

Pagastā aktīvi darbojās arī pensionāru biedrība "Zelta rudens", kuri katru gadu rudens pusē aicina ciemos savus draugus. Kā arī regulāri dodas ciemos pie citiem. 2024.gadā senioru biedrībai “Zelta rudens” 38 gadi. Vadītāja Mudīte Cīrule.

Sporta darba organizators Slampē Reinis Duksītis, tālr. 26255250.