Tukuma novada Dome, apzinoties klimata pārmaiņu jautājuma nozīmību un ieguvumus, ko sniedz efektīva enerģijas izmantošana, ir pievienojusies starptautiskajai Pilsētu mēru pakta iniciatīvai, kas apvieno vairāk nekā 7000 Eiropas pašvaldību, kuras ir brīvprātīgi apņēmušās sniegt savu ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā.

Tukuma novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas Tukuma novadā par 40% attiecībā pret 2000. gadu. Šis mērķis ir nostiprināts Tukuma novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plānā 2020.-2030. gadam, kas ar 2020. gada 30. janvāra lēmumu tika apstiprināts Tukuma novada Domē.

2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Lai arī pašvaldībai likumdošana neuzliek par pienākumu ieviest energopārvaldības sistēmu, Tukuma novada pašvaldība ir apliecinājusi vēlmi izveidot, ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu Tukuma novadā, kā arī nepārtraukti uzlabot energosnieguma rādītājus un energopārvaldības sistēmas darbību atbilstoši Latvijas standartam LVS EN ISO 50001:2019 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)” prasībām. 2019.gada 5.augustā Tukuma novada pašvaldība saņēma ISO 50001:2018 sertifikātu.

Energopārvaldības sistēmas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai iespēju ieviest sistemātisku pieeju nepārtrauktam enerģijas rādītāju uzlabojumam, ieskaitot energoefektivitāti, enerģijas ražošanu un patēriņu. Tas dod pašvaldībai iespēju:

  • veidot enerģijas patēriņa uzskaiti un analīzi;
  • noskaidrot energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību objektos;
  • iegūt energoefektivitātes rādītāju uzraudzības plānu, lai plānotu jaunus pasākumus un novērtēt realizēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu sniegumu pašvaldības ēkās un citos objektos, kas iekļauti energopārvaldības sistēmā;
  • racionāli apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās ēkas un citus energopārvaldības sistēmā iekļautos infrastruktūras objektus, samazināt izmaksas, uzlabot konkurētspēju, novirzot ietaupītos līdzekļus attīstībai, kā arī tā rezultātā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Tukuma novada energopārvaldības sistēmas darbības lauks ir pašvaldības ēku, publiskā ielu apgaismojuma un pašvaldības autoparka apsaimniekošana. Tukuma novada energopārvaldības sistēmas robežas aptver Tukuma pilsētu un 10 Tukuma novada pagastus, ietverot:

  • 32 pašvaldības ēkas no Tukuma pilsētas un 24 pašvaldības ēkas no Tukuma novada pagastiem;
  • 23 publiskā ielu apgaismojuma posmi Tukuma pilsētā un 20 publiskā ielu apgaismojuma posmi Tukuma novada pagastos (elektrolīnijas kopgarums 110 km, uzstādītas 2613 lampas);
  • pašvaldības autoparku, ko veido 45 transportlīdzekļi, t.i., 23 vieglās automašīnas, 6 autobusi, 14 mikroautobusi, 1 traktors un 1 kravas automašīna.

Ieteikumi uzlabojumiem energopārvaldības jomā Tukuma novadā

Ikviens Tukuma pašvaldības iestādes, aģentūras darbinieks var iesniegt savus ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem energopārvaldības jomā, aizpildot ieteikumu veidlapu.

Veidlapu nosūtīt uz e-pastu Tukuma novada Domes Attīstības nodaļai (pasts@tukums.lv). Visi saņemtie ieteikumi uzlabojumiem energopārvaldības jomā tiek apkopoti un izskatīti energopārvaldības sistēmas darba grupā.