Teritorijas plānojums

Tukuma novada teritorijas plānojums 2011. - 2023. gadam (spēkā esošā redakcija) - skatīt geolatvija.lv.

Pieņemšanas datums

Aktuālā redakcija

Aktuālā redakcija spēkā no

Nr.

Dokuments

Nosaukums

Pašvaldības nolikums

01.07.2021. 29.09.2021. 07.10.202 22 Tukuma novada pašvaldības nolikums
28.07.2021 28.07.2021. 30.07.2021. 24 Par Tukuma novada pašvaldības 2021. gada budžetu
25.08.2021. 25.08.2021. 27.08.2021. 26 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2021. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par Tukuma novada pašvaldības 2021. gada budžetu”
29.09.2021. 29.09.2021. 02.10.2021. 27 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2021. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par Tukuma novada pašvaldības 2021. gada budžetu”

Tukuma novada simbolika un pašvaldības nodevas

29.06.2016. 29.06.2016. 13.10.2016. 19 Par Tukuma novada pašvaldības nodevām
30.04.2015. 28.11.2019. 01.07.2020. 13

 

 

Par Tukuma novada simboliku

Plašāka informācija par Tukuma novada ģerboni un logotipu sadaļā: 
Ģerbonis un logotips.

Medicīna
29.04.2020. 29.04.2020. 19.06.2020. 8 Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā

Izglītība un kultūra

28.01.2016. 27.01.2021. 23.02.2021. 2 Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
26.02.2015.

24.11.2016.

01.01.2017. 5

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

24.02.2021.

24.02.2021.

22.04.2021. 7

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

24.11.2011. 29.05.2014. 09.09.2014. 22

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā

21.10.2010.

25.04.2019.

02.10.2019. 40 Par transporta izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašvaldībā
25.11.2010.

24.11.2016.

01.01.2017. 42

Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību (Spēkā no 01.01.2017.)

Sociālā joma

20.12.2012. 28.02.2019.     Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem
24.03.2016. 23.12.2020. 28.01.2021. 11 Par atvieglojumiem higiēnas pakalpojumam Tukuma novada pašvaldībā
26.03.2015. 22.06.2021. 23.07.2021. 10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu
30.01.2014. 26.05.2021. 01.07.2021. 3 Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem
25.04.2013.

24.03.2021.

22.04.2021. 10 Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
23.02.2012. 25.11.2020. 01.01.2021. 5 Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā
23.12.2020. 28.04.2021. 01.07.2021. 41 Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā (zaudējuši spēku)
25.08.2021. 01.10.2021. 01.10.2021. 25 Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā

Komunālā joma

29.10.2015. 30.09.2020. 19.11.2020. 22

Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (nekustamo īpašumu īpašnieku vai pārvaldnieku) ierosinājuma

25.02.2010. 25.02.2010. 13.05.2010. 5 Par pagaidu ielu vai to posmu ar grants segumu ierīkošanu Tukuma novadā uz pašvaldībai piederošas zemes pēc fizisko personu ierosinājuma
29.04.2010. 29.04.2010 06.08.2010. 14

Par jauno ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma

29.04.2010. 29.04.2010. 06.08.2010. 15

Par ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc fizisko personu ierosinājuma

29.04.2010. 29.04.2010. 06.08.2010. 16 Par ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādes maģistrālo vadu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma
23.12.2010. 30.06.2020. 01.07.2020. 53 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā
27.10.2016. 28.11.2019. 20.10.2020. 24 Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
27.07.2017. 28.11.2019. 01.07.2020. 10

 

 

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma novada pašvaldībā
25.10.2018. 29.04.2020. 19.06.2020. 17

 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novada pašvaldībā

Sabiedriskā kārtība un drošība
28.04.2021. 28.04.2021. 19.06.2021. 13 Par kārtību Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu stadionu teritorijā
24.03.2021. 24.04.2021. 26.05.2021. 8 Par sabiedrisko kārtību Tukuma novadā

Mājokļi un nekustamie īpašumi

26.04.2018. 25.04.2019. 08.11.2019. 5 Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
26.04.2018. 26.04.2018. 01.07.2018. 6 Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
20.12.2018. 20.12.2018. 10.05.2019. 24

Par Tukuma novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu.

26.02.2015. 26.02.2015. 10.04.2015. 6 Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs
26.04.2018. 30.09.2020. 19.11.2020. 7 Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai
23.10.2014.

28.11.2019.

08.02.2020. 20 Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā
26.07.2012. 26.07.2012. 05.09.2012. 17

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

29.04.2010. 29.01.2015. 11.03.2015. 20 Par īres (apsaimniekošanas) un pakalpojumu maksājumu parāda līgumsoda aprēķina apturēšanu vai līgumsoda dzēšanu pašvaldības bilancē esošajās dzīvojamās mājās

Tirdzniecība un alkoholisko dzērienu ražošana

24.03.2021. 24.03.2021. 19.06.2021. 9

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana Tukuma novadā

23.12.2010. 24.04.2014. 07.06.2014. 50 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā
23.12.2010. 24.04.2014. 07.06.2014. 51 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā
16.04.2019. 16.04.2019. 10.05.2019. 4 Par Tukuma novada pašvaldības nodevām Tukuma pilsētas un novada svētkos
Būvniecība
24.02.2021. 24.02.2021. 25.03.2021. 6

Par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai

26.03.2015. 26.03.2015. 09.06.2015. 8 Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

Citas jomas

26.05.2016 26.08.2020. 20.10.2020. 16 Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā
28.07.2021. 28.07.2021. 03.08.2021. 23 Par Tukuma novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu
28.03.2013. 25.07.2013. 09.11.2013. 6 Par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā
28.06.2012. 28.06.2012. 02.07.2012. 15

Par vietējās nozīmes dabas pieminekļa statusa noteikšanu

28.07.2016. 28.07.2016. 13.09.2016. 20

Par augstas detalizācijas tipogrāfiskās informācijas aprites izcenojumiem Tukuma novadā

25.03.2010. 25.03.2010. 04.06.2010. 8

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tukuma novadā

29.04.2010. 25.10.2018. 19.12.2018. 17

Par Tukuma novadā esošo kapsētu uzturēšanu

26.01.2017. 26.01.2017. 14.03.2017. 1 Par suņu un kaķu turēšanu Tukuma novadā
22.12.2016. 27.02.2020. 01.07.2020. 35

 

 

Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību Tukuma novadā
28.10.2020. 28.10.2020. 19.11.2020. 31 Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Tukums novada pašvaldību tirgus noteikumus
28.04.2021. 30.04.2021. 30.04.2021. 16 Par Tukuma novada administratīvās teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgiem pakalpojumiem un tirgus nepilnībām

Tukuma novada Domes 2020. gada 25. novembra lēmums par Tukuma novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

Detālplānojumi

N.p.k. Detālplānojuma
nosaukums
Pilsēta/
pagasts
Kadastra Nr. Kadastra apzīmējums Saistošo noteikumu Nr., datums, lēmuma Nr.
1. Detālplānojums
Raudas ielā 39a - skatīt geolatvija.lv.
Tukums 9001 001 0563 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.9 „Par detālplānojumu zemes gabalam Raudas ielā
39a”
2. Detālplānojums
zemesgabaliem Smilšu ielā 21 un Tulpju ielā 1 - skatīt geolatvija.lv.
Tukums   20.11.2008. saistošie noteikumi Nr.24 „Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā
21, Tukumā, un Tulpju ielā 1, Tukumā
3. Detālplānojums
nekustamajam īpašumam Mazā Gravas ielā 41 - skatīt geolatvija.lv.
Tukums 90010030468 29.04.2010. (prot. Nr.4, 3.§.) saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par detālplānojumu”
4. Detālplānojums zemes vienības „Lielrenči” daļai - skatīt geolatvija.lv. Pūres
pagasts
90740040091 22.10.2009. saistošie noteikumiem Nr.19

(prot. Nr.10, 3.§.) „Par detālplānojumu zemes vienības „Lielrenči” daļai Pūres pagastā, Tukuma novadā”).

5.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas” - skatīt geolatvija.lv.

Sēmes
pagasts

9078 009 0080 Sēmes pagasta padomes 22.01.2009. saistošie noteikumi Nr.1 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas””
6. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunķīvītes” - skatīt geolatvija.lv.
Slampes pagasts   Slampes pagasta padomes 26.02.2009. saistošie noteikumiem Nr.2 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunķīvītes””
7. Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Čiekuri” - skatīt geolatvija.lv. Slampes pagasts 9080 001 0072 27.05.2010. (prot. Nr.6, 6.§.) lēmums un
izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par
detālplānojumu nekustamajam īpašumam
„Čiekuri”, Slampes pagastā, Tukuma novadā”
8. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunviesturi” - skatīt geolatvija.lv.
Tumes pagasts 9084 009 0158 29.07.2010. (prot. Nr.8, 44.§.) saistošie
noteikumi Nr.33 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunviesturi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.
9. Detālplānojums
nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā - skatīt geolatvija.lv.
Tumes pagasts 9084 002 0128 23.12.2010. (prot. Nr.14, 7.§.) saistošie noteikumi Nr.52 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.