Aizpildot veidlapu elektroniski, tā jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Kā rakstīt iesniegumu? 

Ja esat piemirsis kā rakstāms iesniegums vai rakstīsiet to pirmo reizi, iesakām noskatīties Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja sagatavoto videopamācību.   

Elektroniski iesniegumu iespējams iesniegt izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • Tukuma novada pašvaldības e-adresi – ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese (Informācija par to, kas ir e-adrese pieejama šeit);
 • pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@tukums.lv – iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu;
  • aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, ja dokuments satur fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju;
  • pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Par elektronisku saziņu ar pašvaldību vairāk lasiet šeit.

Iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

 • sūtot pa pastu uz adresi Tukuma novada pašvaldība, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101;
 • klātienē dzīvesvietai tuvākajā Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • informāciju par Tukuma novada VPVKAC adresēm un darba laikiem lasiet šeit
 • klātienē dzīvesvietai tuvākajā pagastu pārvaldē;
  • informāciju par Tukuma novada pagastu pārvalžu adresēm un darba laikiem lasiet šeit.  

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 5.panta trešo daļu, iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Lai atvieglotu nodokļu maksātājiem iespējas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, Tukuma novada pašvaldība izstrādājusi iesnieguma veidlapas atbilstoši katrai nodokļu maksātāju kategorijai.

Svarīgi – piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumu var tikai tiem nodokļu maksātājiem,  kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādi Tukuma novada pašvaldībā (neattiecas uz personām, kurām piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss, kā arī uz Tukuma novada domes 30.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā” 18.1. un 18.6. apakšpunktu).

Juridiskām personām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisku darbību nekustamajā īpašumā, par kuru tiek lūgts atvieglojums, piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus. Saskaņā 30.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā” 19.6.punktu,  saimnieciskās darbības veicējs elektroniski aizpilda veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai, izmantojot de minimis atbalsta uzskaites sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/  –> “Citas sistēmas” –> “De minimis”).

Atvieglojumi saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu:

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta Nodokļa maksātāja kategorija Nodokļa atvieglojuma apmērs Iesniedzamie dokumenti
1. daļas 11. punkts

Trūcīgām personām par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam.

Atvieglojumu piemēro attiecībā uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, dzīvojamo māju palīgēkām.

90% Atvieglojums tiek piemērots automātiski atbilstoši Tukuma novada sociālā dienesta lēmumiem.
2. daļa

Politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.

50%

Politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot orģinālu).

Atvieglojumi atbilstoši Tukuma novada domes 30.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā” (turpmāk tekstā – SN Nr.4):

SN Nr.4 
apakšpunkts

Nodokļa maksātāja kategorija Nodokļa atvieglojuma apmērs Iesniedzamie dokumenti
18.1.

Maznodrošinātām personām par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, ja nekustamais īpašums netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

Atvieglojumu piemēro attiecībā uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, dzīvojamo māju palīgēkām.

70%

Atvieglojums tiek piemērots automātiski atbilstoši Tukuma novada sociālā dienesta lēmumiem.

 

18.2.

Nodokļa maksātājam, kas ir persona:

 • ar I vai II grupas invaliditāti;
 • ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte;
 •  kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar personu ar I vai II grupas invaliditāti, ja šīs personas dzīvesvieta deklarēta konkrētajā īpašumā.

Atvieglojumu piemēro, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai un ja tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta  vai kopīgi deklarēta dzīvesvieta ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai personu, kam noteikta invaliditāte.

Atvieglojumu piemēro attiecībā uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, dzīvojamo māju palīgēkām.

50%

Invaliditātes apliecības kopija vai Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma kopija (uzrādot orģinālu).

18.3.

Ģimenei, kurā pēc taksācijas gada 1. janvāra ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumamkuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Ja daudzbērnu ģimenes statuss tiek iegūts pēc taksācijas gada 1. janvāra, atvieglojumu piemēro ar nākamo kalendāro mēnesi pēc statusa iegūšanas, ja iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ir iesniegts līdz taksācijas gada beigām.

Atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

50% bet ne vairāk par 500,00 euro
 • Atvieglojumu piemēro automātiski, ja uz 1.janvāri atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai nav nepieciešami papildus iesniedzamie dokumenti;
 • dokuments, kas apliecina aizbildnības tiesības;
 • mācību iestādes izsniegtā izziņas kopija, kas apliecina, ka bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (uzrādot orģinālu).
18.4.

Fiziskām un juridiskām personām par zemes daļu, kas nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai kā zaļā zona nepieciešama publiskai lietošanai un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums.

100%
18.5.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem par nekustamo īpašumu, kurā ir deklarēta personas (īpašnieka) dzīvesvieta, ja īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

50%

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem apliecības kopija (uzrādot orģinālu).

18.6.

Fiziskai personai, kuras nekustamā īpašumā dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai fiziskai personai Tukuma novada administratīvajā teritorijā Lapmežciema pagastā pirmstaksācijas gadā (līdz 31. decembrim).

Atvieglojumu piemēro par individuālās apbūves zemes īpašumiem un zemi zem daudzdzīvokļu mājām.

Samazināta nodokļa likme zemei 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma nodokļa samazinātā likme tiek piemērota automātiski.
18.7.

Sabiedriskā labuma organizācijām, ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts tiek izmantots tajā sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

100%
18.8.

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās veikti ēkas kompleksi energoefektivitātes pasākumi atbilstoši ēkas energoauditam.

90% uz 10 gadiem, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc darbu pabeigšanas.

 • Būvvaldes pieņemšanas-nodošanas akts pēc energoefektivitātes pasākumi pabeigšanas.
 • Saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis1 atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda  izveidotās veidlapas identifikācijas numurs.
18.9. Nodokļu maksātājiem, kuri iepriekšējā taksācijas periodā Tukuma novada teritorijā palielinājuši daudzdzīvokļu dzīvojamo fondu (jaunu būvniecību un nedzīvojamo telpu pārbūvi par dzīvojamām telpām) bez pašvaldības līdzfinansējuma. 70% uz 3 gadiem, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.
 • Būvvaldes pieņemšanas-nodošanas akts par jaunu būvniecību un nedzīvojamo telpu pārbūvi par dzīvojamām telpām;
 • Saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis1  atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda  izveidotās veidlapas identifikācijas numurs.
18.10.

Nodokļu maksātājiem, kuri iepriekšējā taksācijas periodā veikuši ēkas fasādes apdares atjaunošanu un/vai krāsošanu Tukuma pilsētas vai Kandavas pilsētas vēsturiskajā centrā un tās aizsardzības zonā, ieguldot objektā:

 

 • 10 000,00 - 19 999,99 EUR

 

 • 20 000,00 - 34 999,99 EUR

 

 • vairāk par 35 000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

25% uz vienu gadu.

 

50% pirmajā gadā, 25% otrajā gadā.

 

70% pirmajā gadā, 50% otrajā gadā, 25% trešajā gadā.

 

90% pirmajā gadā, 70% otrajā gadā, 50% trešajā gadā

 • Būvvaldes pieņemšanas-nodošanas akts par ēkas fasādes apdares atjaunošanu vai apliecinājuma karte par veiktajiem darbiem.
 • saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis1 atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda izveidotās veidlapas identifikācijas numurs.
18.11. Nodokļu maksātājiem par ēkām, kurās viņi veic saimniecisko darbību un kuru galvenais lietošanas veids pēc būvju klasifikācijas koda ir – 12112; 12203; 12304; 12515; 12526. 25%

Saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis1 atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda  izveidotās veidlapas identifikācijas numurs.

18.12.

Nodokļu maksātājiem, kuriem nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā no 2023. gada 1. janvāra ir reģistrēts jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts (attiecas uz tām būvēm (ēkām), kuru galvenais lietošanas veids pēc būvju klasifikācijas koda ir – 12112; 12203; 12304; 12515; 12526.

50% uz 3 gadiem

saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis1 atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda izveidotās veidlapas identifikācijas numurs.

18.13.

Nodokļu maksātājiem, kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic lauksaimniecisko ražošanu, ja tajā notiek pamatdarbība (uz taksācijas gada 1. janvāri ir saglabāta pamatdarbība, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir ne mazāk par 150,00 EUR uz katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru un kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000,00 EUR).

25%

Gada ienākuma deklarācijas pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības” vai uzņēmuma gada pārskats.

18.14.

Nodokļu maksātājiem, kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic bioloģisko lauksaimniecisko ražošanu, ja tajā notiek pamatdarbība (uz taksācijas gada 1. janvāri ir saglabāta pamatdarbība, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir ne mazāk par 100,00 EUR uz katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru un kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000,00 EUR).

25%

Gada ienākuma deklarācijas pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības” vai uzņēmuma gada pārskats.

18.15.

Nodokļu maksātājam, kura nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar ceļa servitūtu izejai uz jūru.

70%
18.16.

Nodokļu maksātājiem, kuru īpašumā atrodas publiskā stāvvieta un kuri nodrošina tajā ne mazāk kā 2 (divas) stundas transportlīdzekļa novietošanu bez maksas.

90% publiskās stāvvietas zemes platībai

Saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis1  atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda  izveidotās veidlapas identifikācijas numurs.

18.17.

Nodokļu maksātājam, kas centralizēti piegādā siltumenerģiju un/vai dzeramā ūdens resursus iedzīvotājiem.

Ja īpašuma sastāvā ietilpst citas – ar siltumenerģiju un/vai dzeramā ūdens apgādi nesaistītas ēkas un būves, tad šīm ēkām un būvēm un proporcionāli aizņemtai zemes daļai atlaide netiek piemērota.

70%
 • Saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis1  atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda  izveidotās veidlapas identifikācijas numurs;
 • ja neizmanto veidlapu, iesniegumam jāpievieno apliecinājums, ka komersants centralizēti piegādā siltumenerģiju un/ vai dzeramo ūdeni.
18.18.

Fiziskām personāmkurām vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei paredzētie neapbūvēti zemesgabali (visa zemes gabala lietošanas mērķis ir apbūves zeme) piekļaujas projektētām pašvaldības ielām, kurām nav izbūvēts pagaidu segums.

50%
18.19.

Nodokļu maksātājam, kas nodrošina diennakts aptiekas, viesnīcas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums sniegšanu vai lauku tūrisma pakalpojumu.

Atvieglojumu piemēro nekustamā īpašuma daļai, kas tiek izmantota attiecīgā pakalpojuma sniegšanai.

50%
 • Saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda  izveidotās veidlapas identifikācijas numurs;
 • inventarizācijas lietas kopija, kurā norādītas telpas, kas tiek izmantots attiecīgajam komercdarbības veidam, ja attiecināms tikai uz daļu no nekustamā īpašuma.
18.20.

Nodokļu maksātājam, kas savu īpašumu iznomājis ilgāk kā divus gadus tādiem komersantiem, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu interešu izglītību, kā arī sportisko sagatavošanu.

Ja tiek iznomāta tikai daļa no nekustamā īpašuma, nodokļa summa samazināma tikai iznomātā nekustamā īpašuma daļai.

50%
 • Saimnieciskās darbības veicējiem jāpievieno de minimis1 atbalsta sistēmas sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda  izveidotās veidlapas; identifikācijas numurs.
 • Nomas līguma kopija (uzrādot orģinālu);
 • inventarizācijas lietas kopija, kurā norādītas telpas, kas tiek izmantots attiecīgajam komercdarbības veidam, ja attiecināms tikai uz daļu no nekustamā īpašuma.
18.21.

Nodokļu maksātājam, kura nekustamais īpašums saskaņā Tukuma novada teritorijas plānojumu atrodas upju applūstošajās teritorijās.

Ja applūstoša ir tikai daļa no nekustamā īpašuma, nodokļa summa samazināma tikai šai nekustamā īpašuma daļai.

50%
18.22.

Nodokļa maksātājam, kas ir bārenis vai bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju par nekustamo īpašumu, ja tas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai un tajā deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.

Atvieglojumu piemēro par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst bāreņa vai bērna, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, statusam.

70%

Statusa apliecinošs dokuments.

Saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām, kas nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskajai darbībai – preču vai pakalpojumu piedāvāšanai tirgū) nodokļa atvieglojumi piešķirami saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1).

Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa.

Biroju ēkas; biroja telpu grupa.

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas; vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa.

Rūpnieciskās ražošanas ēkas; rūpniecības ražošanas telpu grupa.

6 Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi; noliktavas, rezervuāra, bunkura, silosa telpu grupa.