Aktuālie projekti Tukuma novadā 2018. gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Kohēzijas fonds (KF)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta

Nr.5.3.1.0/16/I009 2017-2022 1229114,00 Tukums

Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā (1.kārta “Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Tukumā “ ~800m; 2.kārta “Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā, Tukumā “ 845m)

Informācija par projektu Nr.1

Nr.4.3.1.0/17/A/073 2018-2019 951084,58 Tukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Tukuma 2.vidussk., Tukuma Raiņa ģimnāz., Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatsk., Tukuma 2.pamatsk.)

 

Nr.8.1.2.0/17/I/015 2017-2022 9327495,61 Tukums

Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Stacijas un Dāņu ielas; Vilkājas, Rūdas un Purva ielas pārbūve)

 

Nr.5.6.2.0/17/I/006 2015-2019 4327897,96 Tukums

Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā (Slocenes ielas pārbūve)

 

Nr.5.6.2.0/17/I/007 2017-2018 688569,00 Tukums

Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā (Parādes ielas pārbūve)

 

Informācija par projektu Nr.2

 

Nr.3.3.1.0/17/I/007 2016-2018 681 317,40 Tukums

Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"

 

Nr.4.2.2.0/17/I/103 2018-2019 1612700.00 Tukums

Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"

 

Nr.4.2.2.0/17/I/104 2018-2020 1765966.00 Tukums
Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta) Īsteno Kultūras ministrija 2018   Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
"Proti un dari"

Nr.8.3.3.0/15/I/001,

Vienošanās Nr.6-13/1

2017-2018 112622,40 Tukuma novads

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus

Informācija par projektu

 

Nr.9.2.4.2/16/I/011 2017-2019 342637,00 Tukuma novads
Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem Nr.9.2.2.1/15/I/002 Sadarbības līgums ar Rīgas plānošanas reģionu 2016-2018   Tukuma novads

Kurzeme visiem

(Deinstitucionalizācija)

Plašāka informācija par projektu

 

Nr.9.2.2.1./15/I/004

Sadarbības līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu

2015-2022   Tukuma novads
Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija) Sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu 2015-2022   Tukuma novads
Deinstitucionalizācijas procesa atbalsta sistēma (1.kārta)

Nr.2.2.1.1/16/I/003

Sadarbības līgums ar Labklājības ministriju

2016-2019   Tukuma novads
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Tumes un Degoles pagastā

 

Nr.17-08-A00702-000032

2015-2019

 

412 136,91 Tumes un Degoles pagasts

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā

 

Nr.17-08-A00702-000033 2015-2019 415 956,04 Sēmes pagasts

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastā

 

Nr.17-08-A00702-000034

2015-2019

 

623 243,51 Pūres un Jaunsātu pagasts

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastā

2017.12.

Informācija par projektu

Nr.17-08-A00702-000035

2015-2018

 

499 769,71

 

Irlavas un Lestenes pagasts

Pūres kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija

 

Nr.17-08-AL14-A019.2203-000003 2017-2018 8960,59 Pūres pagasts

Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana

Nr.17-08-AL01-A019.2201-000002 2017-2018 41816,00 Slampes pagasts

Sporta laukums Zentenē

Nr.17-08-AL01-A019.2201-000001 2017-2018 21450,00 Zentenes pagasts

Apgaismojuma tehnikas iegāde Kultūras pilij

Nr.18-08-AL01-A019.2202-000005 2018-2019 19924,39 Slampes pagasts
EK programma "Horizon 2020" (Apvārsnis 2020) aktivitāte "Pētniecība un inovācijas"

“Accelerate SUNSHiNE”– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly (Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk)

2017. 06.

Informācija par projektu

2018.04.

Informācija par projektu

Koordinators Rīgas Tehniskā universitāte 2017-2020 185035,00 Tukuma novads
“ROBUST”– Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā) Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande) 2017-2021 107500,00 Tukuma novads
“Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās” (“COMPETE4SECAP”) Koordinators SIA “EKODOMA” 2017-2020   Tukuma novads
Eiropa pilsoņiem

NVO kā spēcīgs instruments Eiropas nākotnes stiprināšanai (NGOs as a powerful tool for strengthening Europe’s future)

 

Nr.601035-CITIZ-1-2018-1-LV-CITIZ-TT 2018 7500.00 Tukuma novads
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Durbes muižas kalpu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un atjaunošanas koncepcijas izstrāde   2018 4295,00 Tukums
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma
Durbes muižas kalpu mājas pārseguma un jumta glābšanas darbu 3.posms   2018 37307,10 Tukums
Latvijas pašvaldību savienība // Zemkopības ministrijas valsts budžeta programma meža nozares attīstībai pasākumā "Meža dienas 2018"

Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei (Slampes un Džūkstes pagastu parku stādījumu atjaunošana)

  2018 600,00 Slampes un Džūkstes pagasts
Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai 2018.gadā
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana   2018 27600,00 Tukuma novads
VARAM pasākums 2018.-2020.gadam "Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators""
Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" VARAM pilotprojekts 2018 7500,00 Tukuma novads