Tukuma novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts ar mērķi apzināt ārējos un iekšējos riskus un paredzēt civilās aizsardzības pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus Tukuma novada riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, iespējamo kaitējumu īpašumam un videi.

 Civilās aizsardzības plāna pielikumi (kartes):

Citi pielikumi: