Tukuma novada Dome no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - VARAM) ir saņēmusi atbildi uz 2015.gada 7.decembra Tukuma novada Domes vēstuli Nr.1-26/4764 un pielikumā pievienoto Tukuma novada iedzīvotāju 2015.gada 3.decembra kolektīvo iesniegumu, kurā lūgts organizēt publisko apspriešanu jautājumā par patvēruma meklētāju izvietošanu Tukuma novada pašvaldības teritorijā.
Atbildē tiek informēts, ka ne VARAM, ne Iekšlietu ministrijas (turpmāk tekstā - IeM) kompetencē neietilpst rīkot sabiedrisko apspriešanu par patvēruma meklētāju uzņemšanu konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt normatīvie akti neparedz tiesības atsevišķām pašvaldībām pieņemt lēmumu par aizliegumu vai atļauju atsevišķu pašvaldību teritorijās izmitināt patvēruma meklētājus. Vienlaicīg tiek minēts, ka spēkā esošie normatīvie akti nenosaka tiesības vai pienākumus pašvaldībām rīkot publisko apspriešanu jautājumā par bēgļu izvietošanu atsevišķu pašvaldību administratīvajās teritorijās.


Saņemtajā vēstulē uzmanība tiek vērsta uz to, ka 2015.gada 17.decembrī Saeima 3.lasījumā ir pieņēmusi likumprojektu “Patvēruma likums” (Nr.242/Lp12), kur 69.pantā paredzēta Saeimas un Ministru kabineta kompetence patvēruma jautājumos, proti, jautājumos, kas attiecas uz patvēruma meklētāju uzņemšanu Latvijas Republikā no citām dalībvalstīm vai trešajām valstīm, reaģējot uz ārkārtēju patvēruma meklētāju pieplūdumu uz Eiropas Savienības ārējām robežām, izveidoto patvēruma meklētāju pārcelšanas vai pārmitināšanas mehānismu ietvaros, kā arī šādu mehānismu izstrādes ietvaros Ministru kabinets pieņem lēmumus un pauž Latvijas valsts nostāju (arī Eiropas Savienības institūcijās), pamatojoties uz Saeimas lēmumu.
VARAM savā vēstulē norāda: “Ja Tukuma novada iedzīvotāji uzskata, ka jautājums par patvēruma meklētāju uzņemšanu ir jārisina valsts līmenī, tad iedzīvotājiem likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” noteiktajā kārtībā ir tiesības iniciēt likumprojekta izstrādi un virzību Saeimā jautājumā par patvēruma meklētāju izmitināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā”.

VARAM atbilde Tukuma novada Domei par iesnieguma izskatīšanu