Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē par aktualitātēm sociālo pakalpojumu jomā 2016.gadā.

Invalīdu dienas centrs „Saime” (Dārzniecības ielā 2A, Tukumā) sniedz pakalpojumus Tukuma novadā dzīvojošajām personām ar īpašām vajadzībām, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Dienas centrā ir pieejama sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, fizioterapija un fizioterapeita konsultācijas, slinga terapija, hidroterapija, masāžas, spoguļa terapija, runas treniņš, sociālo iemaņu treniņš, mākslas terapija, tekstila aplicēšana, floristika, drāmas grupa, vokāli-instrumentālais ansamblis. Iedzīvotājiem ir pieejamas aušanas, šūšanas, rokdarbu un kokapstrādes darbnīcas. Ja ir nepieciešams, tad tiek nodrošinātas psihologa konsultācijas. Tiek organizēti plenēri, divi-trīs Kurzemes, Zemgales, Vidzemes zonālie pasākumi gadā, izbraukumu koncerti. Tiek nodrošināta ēdināšana vienu reizi dienā un transports no/uz centru iedzīvotājiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pēc nepieciešamības tiek sniegtas konsultācijas personām un viņu tuviniekiem par sociālajiem, pedagoģiskajiem, juridiskajiem jautājumiem. Darba laiks katru darba dienu 08.00–17.00, tālr. 28928999.

Dienas centrs „Saimīte” (Dārzniecības ielā 2A, Tukumā) sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā no 3 līdz 16 gadiem, kā arī riska un trūcīgo ģimeņu bērniem vecumā no 2 līdz 5 gadiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novadā. Bērni dienas centrā tiek nodrošināti ar ēdināšanu divas reizes dienā. Dienas centrā tiek nodrošinātas konsultācijas bērnu vecākiem par sociāliem un pedagoģiskiem jautājumiem, atelpas pakalpojums mātēm, kuras audzina bērnu, kuram noteikta invaliditāte, vai bērnu līdz 5 gadu vecumam. Dienas centrā tiek organizētas un realizētas sociālās rehabilitācijas programmas (atbalsta grupas) riska grupas ģimenēm ar mērķi attīstīt sociālās prasmes un iemaņas bērnu audzināšanā. Darba laiks katru darba dienu 07.00-19.00, tālr. 29659543.

Informējam, ka Invalīdu dienas centra „Saime” un Dienas centra „Saimīte” pakalpojumi tiek sniegti labiekārtotās, īpaši pielāgotās telpās un Dārzniecības ielā 2A ir pieejams īpaši pielāgots rotaļu un atpūtas āra laukums.

Jauniešu sociālais centrs (Tidaholmas ielā 1, Tukumā) sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Tukuma novadā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem ar uzvedības problēmām. Jauniešu centra uzdevums ir organizēt pašvaldībā bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgo izmantošanu un nepilngadīgo likumpārkāpēju individuālo profilaksi. Jauniešiem tiek piedāvāta neformālā izglītība, rokdarbu, kulinārijas un sporta nodarbības. Katru gadu tiek organizētas 4 nometnes sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem. Jauniešu centrs iesaistās un īsteno gan starpnovadu, gan starpvalstu projektus. Darba laiks: pirmdienās un trešdienās 14.00–19.00, otrdienās un ceturtdienās 14.00-17.00, piektdienās (sporta nodarbības) notiek ārpus centra telpām saskaņā ar iknedēļas darbības plānu. Tālr. 26007435.

Patversme (Dārza iela 11/13, Tukumā) personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām pašvaldībā nodrošina īslaicīgu patvērumu, uzturu (vakariņas un brokastis), personiskās higiēnas iespējas (duša un veļas mazgāšana), darba terapiju un sociālā darba speciālistu pakalpojumus, veic klaidonības un bezpajumtniecības preventīvus pakalpojumus, sociālās korekcijas nodarbības, nodrošina atkarību konsultatīvā punkta darbību. Atkarību konsultatīvajā punktā ir iespēja saņemt individuālās konsultācijas par atkarību jautājumiem un tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas līdzatkarīgajiem. Tiek veikts ielu darbs ar narkotiku lietotājiem un šļirču maiņa. Katru pirmdienu no plkst.15.00 līdz 18.00 tiek piedāvāti medmāsas pakalpojumi. No oktobra līdz aprīlim pirmdienās, trešdienās un piektdienās darbojas zupas virtuve. Patversmes darba laiks: vasaras sezonā (01.05. – 30.09.) katru dienu no plkst. 20.00 līdz 07.00, ziemas sezonā (01.10. – 30.04.) katru dienu no plkst. 19.00 līdz 08.00. Tālr. 29496269.

Aprūpes mājās dienests (Dārza ielā 11/13, Tukumā) nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem. Tiek nodrošināta pamatvajadzību apmierināšana dzīvesvietā personām, kuras objektīvo apstākļu dēļ (slimība, vecums, invaliditāte) nevar sevi aprūpēt. Aprūpe mājās pakalpojums tiek organizēts atbilstoši nepieciešamajam aprūpes līmenim un sadarbībā ar ārstniecības iestādēm, dažādām privātā sektora, sabiedriskām un reliģiskām organizācijām. Ārpus Tukuma pilsētas aprūpes mājās pakalpojumu pēc iepriekš sastādītā grafika nodrošina mobilā aprūpes brigāde. Tālr. 29519353.

Aprūpes istabas piedāvā sekojošus pakalpojumus: asins spiediena mērīšana, cukura līmeņa noteikšana asinīs, terapijas efektivitātes kontrole, pārsiešanas, injekcijas, psihosociālais atbalsts, sasaiste ar ģimenes ārstu un sociālo dienestu, izglītojošie pasākumi par veselīgu dzīvesveidu. Darba laiki: otrdienās 14.00–18.00 (Celtnieku ielā 3); trešdienās 09.00–11.00 (Aviācijas ielā 3); ceturtdienās 14.00–18.00 (Aviācijas ielā 3).

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti” sniedz pakalpojumus Tukuma novadā dzīvojošām pirmspensijas un pensijas vecuma personām, ģimenēm ar bērniem un bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, personām ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem, bērniem, nepilngadīgām māmiņām, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, un citām personām.

Kopienas centrā ir pieejams dienas aprūpes centra pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un jauniešiem, patversmes pakalpojums, kā arī higiēnas istabas (duša un veļas mašīna). Pēc pieraksta ir iespējams saņemt sociālā darbinieka, fizioterapeita, sociālā rehabilitētāja, psihologa, ārsta un jurista konsultācijas. Speciālistu un dienas centra pakalpojuma darba laiks katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz 17.00. Patversmes pakalpojums pieejams visu diennakti, bet bērnu un jauniešu centra pakalpojums darba dienās no plkst.13.00 līdz 17.00. Tālr. 25614945.

Kopienas centri pagastos

Pagastu teritorijas iedzīvotāju pašresursu aktivizācijai tiek veidoti un attīstīti kopienas centri, kas sniedz pakalpojumus Tukuma novadā dzīvojošām pirmspensijas un pensijas vecuma personām, ģimenēm ar bērniem un bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, personām ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem, bērniem, nepilngadīgām māmiņām, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, un citiem pašvaldības iedzīvotājiem pēc vajadzībām. Iedzīvotāju aktivitātes atbalsta un veicina sociālais darbinieks.

Pūres kopienas centrā ir pieejama higiēnas istaba (duša un veļas mašīna). Iespējams saņemt sociālā darbinieka konsultācijas un pēc pieraksta ir iespējams saņemt psihologa, sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām konsultācijas. Tiek organizētas atbalsta grupas noteiktām mērķu grupām. Kopienas centra darba laiks: pirmdienās 08.00–18.00, piektdienās 08.00-16.00. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki: pirmdienās 14.00–18.00, piektdienās 08.00-12.00.

          Irlavas kopienas centrā ir pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un jauniešiem. Jauniešiem tiek piedāvāta neformālā izglītība, rokdarbu un kulinārijas nodarbības. Iespējams saņemt sociālā darbinieka konsultācijas un pēc pieraksta psihologa, sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām konsultācijas. Tiek organizētas atbalsta grupas noteiktām mērķu grupām. Kopienas centra darba laiks katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz 17.00. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki: pirmdienās 14.00–18.00, piektdienās 08.00-12.00.

          Sēmes kopienas centrā “Mūsmājas” ir pieejama higiēnas istaba (duša un veļas mašīna). Iespējams saņemt sociālā darbinieka konsultācijas un pēc pieraksta psihologa, sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām konsultācijas. Tiek organizētas atbalsta grupas noteiktām mērķauditorijām. Kopienas centra darba laiks: otrdienās 09.00- 20.00, trešdienās 16.00-20.00, ceturtdienās 12.00- 20.00, piektdienās 09.00–20.00. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki: otrdienās 09.00–12.00, piektdienās 09.00-12.00.

2016. gadā turpinās uzsāktā sociālo pakalpojumu iniciatīva – paplašināt personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā:

Grupu dzīvokļa pakalpojums („Mežrozītēs” Irlavā, Tukuma novadā)

 2016.gadā pakalpojumu jau saņem līdz 8 iedzīvotājiem. Grupu dzīvoklis ir paredzēts personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tas ir piemērots cilvēkiem, kuriem ikdienā ir nepieciešams atbalsts, bet kuriem nav nepieciešama ilgstoša aprūpe. Grupu dzīvoklī ir izbūvētas 5 istabas, no kurām divās istabās var dzīvot pa 2 iemītniekiem, bet 3 istabās katrā pa vienam iedzīvotājam. Tajā ir ierīkota virtuve, rehabilitācijas telpa ar izeju uz terasi un sanitārie mezgli, kas piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Grupu dzīvokļa iedzīvotājiem tiek nodrošināts 24 stundu atbalsts – dienā sociālais rehabilitētājs, bet naktī aprūpētājs. Katram ir sastādīts rehabilitācijas plāns. Personas apgūst un nostiprina ikdienai nepieciešamas prasmes – pašaprūpi, ēst gatavošanu, iepirkšanos, sadarbošanos ar iedzīvotājiem, institūcijām u.c. Pie sociālo pakalpojumu centra “Mežrozītes” kopā ar iedzīvotājiem tiek veidotas puķu dobes, lai centra iemītnieki tās varētu kopt un ravēt. Te ir daudz brīvas zemes, ko nākotnē plānots apstrādāt un ierīkot uz tās dārzu ar siltumnīcu, lai iedzīvotājiem būtu iespēja izaudzināt veselīgus produktus ikdienas vajadzībām. Personām ir iespēja izmantot novada iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus – dienas centra “Saime” Tukumā pakalpojumus, kur ir iespējams saņemt fizioterapeita konsultācijas, kā arī darboties sev tīkamās nozarēs, piemēram, galdniecībā un rokdarbos.

Grupu dzīvoklis ir kā starpposms starp sociālās rehabilitācijas institūciju un patstāvīgu dzīvi.

Sociālo pakalpojumu centrā „Mežrozītes” ir arī sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo personas, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums. Nākotnē ir plānots izveidot Pansijas pakalpojumu.

Ina Balgalve

Tukuma novada sociālā dienesta direktore