Energoparvaldibas sertifikatsTukuma novada Dome saņēmusi auditoru firmas SIA "BM TRADA Latvija" izsniegtu sertifikātu par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām. Saņemtais sertifikāts apliecina, ka Tukuma novada pašvaldība ir orientēta uz energoresursu taupību un energoefektivitātes veicināšanu novadā. 

Energoefektivitātes jautājumi pašvaldībai ir bijuši aktuāli arī pirms energopārvaldības sistēmas ieviešanas. Kā viena no prioritātēm energoefektivitātes paaugstināšana tikusi ietverta Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2033. gadam, kas apstiprināta 2014. gadā un Tukuma pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 2011.-2020. gadam.

Tukuma novada Dome ir pievienojusies starptautiskajai Pilsētu mēru pakta iniciatīvai, kas apvieno vairāk nekā 7 000 Eiropas pašvaldību, kuras ir brīvprātīgi apņēmušās sniegt savu ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā.  Lai arī pašvaldībai likumdošana neuzliek par pienākumu ieviest energopārvaldības sistēmu, Tukuma novada Dome, apzinoties klimata pārmaiņu jautājuma nozīmīgumu un ieguvumus ko sniedz efektīva elektroenerģijas izmantošana, to ir ieviesusi. Izmantojot energopārvaldības sistēmu, Tukuma novada Dome daudz ērtāk un efektīvāk varēs uzraudzīt enerģijas patēriņu pašvaldības iestādēs un novērst nelietderīgu enerģijas patēriņu kā rezultātā būs iespējams ietaupīt pašvaldības līdzekļus.