Seminars Tume TNSD2. oktobrī Tumes Kultūras namā norisinājās seminārs “Sociālā darba specializācija pašvaldības sociālajā dienestā”, kuru apmeklēja vairāk kā 130 pašvaldību sociālo dienestu pārstāvju.

Pasākumu ar uzrunām atklāja Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja Iveta Sietiņsone un Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks. Semināra atklāšanā piedalījās arī dienas centrs “Saime”, kas pasākuma apmeklētājiem parādīja satīrisku izrādi par to, kādus uzskatus pauž valdība, pieņemot dažādus ar sociāliem jautājumiem saistītus lēmumus.

Seminārā tika aplūkoti aktuāli jautājumi, kas ir svarīgi ikvienam jomas speciālistam. Pārresoru koordinācijas centrs ir veicis pētījumu par vides un sociālajiem faktoriem, kas ietekmē bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā. Centra Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Rudīte Osvalde iepazīstināja ar redzējumu starpnozaru sadarbības uzlabošanai, lai sniegtu savlaicīgāku un labāku atbalstu bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, viņu vecākiem un ģimenei – bērnu pozitīvas emocionālās un psihiskās veselības attīstībai. Tie būtu nepieciešamie pakalpojumi veselības aprūpē – Ģimenes ārsta komandas lomas stiprināšanai, psihiatra komandas stiprināšanai, iekļaujošas izglītības attīstīšanai, sociālo pakalpojumu dažādošanai. Būtu nepieciešama Pedagoģiski medicīnisko komisiju tīkla reforma, likvidējot komisijas pašvaldībās, izveidojot Pedagoģiski psiholoģiskos atbalsta dienestus ar 10 centriem Latvijā. Šobrīd tiek pārskatītas publiskā finansējuma piesaistes un pārdales iespējas, veidota vadības grupa rīcības plāna ieviešanai, rosināts pārskatīt dažādus normatīvos aktus.

Lai cilvēks saņemtu tikai sev nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves situācijās, piemēram, iestājoties invaliditātei, grūtības nodrošinot bērna aprūpi, meklējot savām prasmēm atbilstošu darbu, sociālajiem darbiniekiem ir nepieciešams pilnveidot specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar konkrēto mērķgrupu. ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” vadītāja Ilze Kurme pastāstīja, ka Labklājības ministrija ar ESF struktūrfondu atbalstu izstrādā un plāno attīstīt deviņas dažādas metodikas – sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (noslēdzas oktobrī), sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām, sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem, sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām, sociālais darbs ar jauniešiem, sociālais darbs ar dažādību, psihosociālais darbs, darbs ar grupām, gadījuma vadība (Krīzes vadība). Metodika tiek aprobēta pašvaldības sociālajos dienestos, un to būs iespējams izmantot sociālā darbinieka izglītības, profesionālās pilnveides procesos.

Pēc aktuālo jautājumu izskatīšanas Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore Ina Balgalve dalījās pieredzē par sociālo darbu Tukuma novada pašvaldībā un par specializācijas ieviešanas gaitu, iespējām un grūtībām.

Noslēguma diskusijās tika pārrunāti jautājumi par specializācijas nepieciešamību un vairāku ministriju kopīgas politikas redzējumu.