AP izpildeAr Tukuma novada Domes 2019. gada 19. decembra lēmumu (prot. Nr.20, 3.§.) ir apstiprināts “Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2019. gada pārskats”.

Pārskats ir sagatavots atbilstīgi Stratēģijā un Attīstības programmā noteiktai uzraudzības kārtībai. Tajā ir apkopoti dati un Tukuma novada Domes struktūrvienību, iestāžu un aģentūras sniegtā informācija par savā jomā paveikto, kā arī iekļauta informācija par pašvaldības četru attīstības mērķu un 22 rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

Pārskata 1. nodaļā koncentrēti apkopoti dati attīstības mērķus raksturojošiem rādītājiem, vai attīstības virziens saskan ar plānoto. 2. nodaļā sniegts ieskats par teritorijas plānojuma aktualizēšanas procesu. 3. nodaļā koncentrēti apkopoti dati par katra rīcības virziena ietvaros esošo pamat statistiku un rezultatīvajiem rādītājiem, parādot, vai situācijas attīstības tendences atbilst plānotajam.

4. nodaļā Rīcības plānā iepretim katram plānotajam pasākumam norādīta informācija par veikumu (vai darbība notiek, notiek daļēji vai nenotiek) un sasniegumu (vai pasākums pabeigts un kā – ar plānoto rezultātu, daļēji to sasniedzot vai to nesasniedzot), kas uzskatāmi redzams 1. pielikumā “Rīcības plāna īstenošanas progress”.

5. nodaļā izvērtēta Investīciju plāna izpilde, vai plānotais projekts ir izpildīts/ pabeigts, projekts šobrīd tiek īstenots, projekts šobrīd notiek daļēji, t.i., netiks sasniegti visi rādītāji, vai projekts šobrīd netiek īstenots. Izvērtējums redzams 2. pielikumā “Investīciju plāna īstenošanas progress”.

Rīcības plāna un Investīciju plāna izpilde ir izvērtēta laika periodā no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Pārskata noslēgumā ir galvenie secinājumi par novada attīstību un priekšlikumi turpmākai darbībai par nepieciešamību veikt grozījumus kādā no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem.

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS GADA PĀRSKATS

1.PIELIKUMS - RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS PROGRESS

2. PIELIKUMS - INVESTĪCIJU PLĀNA ĪSTENOŠANAS PROGRESS