iNFORMACIJAAr 2020.gada 31.jūlija Tukuma novada Domes lēmumu prot.Nr.19, 2.§ pieņemts lēmums ATCELT Tukuma novada Domes 2020.gada 30.jūnija lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Abava”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 27.§).

Informējam, ka tiks veikta nodrošinājuma un dalības maksas atmaksa personām, kas pieteikušās uz nekustamā īpašuma izsoli!