iNFORMACIJATukuma novada Dome 23. decembra sēdē apstiprināja SIA “Komunālserviss TILDe” asenizācijas pakalpojuma tarifus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Tukuma novada Domes 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr.17 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novada pašvaldībā” 18.1. apakšpunktu, kas noteic, ka asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos asenizācijas pakalpojumu tarifus, kuri ir apstiprināti Tukuma novada Domē, Tukuma novada Dome nolēma apstiprināt un piemērot no 2021. gada 1. janvāra SIA “Komunālserviss TILDe” šādus asenizācijas pakalpojuma tarifus:

  1. šķidro atkritumu izvešanas (līdz 3 m3) maksu 23.97 EUR bez PVN;
  2. šķidro atkritumu izvešanas (no 3 m3 līdz 5 m3) maksu 39.67 EUR bez PVN;
  3. maksu par attālumu (1 km) 0.83 EUR bez PVN.